Sputtr.com | Alternative Search Engine

Mqonda

imereTis biblioTekis mier ganxorcielebuli mini proeqtebis ...

Sejameba: ratom unda vebrZoloT stereotipebs da cvlilebebis gatareba rogor unda daviwyoT? me xelmZRvanelobis mxardaWera mqonda, magram imis Zalac Semwevda, rom aseT rTul saqmes gavmklavebodi. yvela biblioTekaSi ise ar aris, rom bilioTekari yavas svams da arafers akeTebs.

qarTuli saliteraturo enis istoriis sakiTxebi

am eWvSi da ZiebaSi myofs erTi qarTul-ebrauli palimfsestis ori fur-celi momagonda, romlis fototipuri suraTi Cem studentobis dros mqonda nanaxi. am nawyvetebis damwerlobis diadi garegani saxe im droidan moyole-buli gulsa da mexsierebaSi mqonda CarCenili da axla, rodesac yovels uZve-less, X saukuneze ...

rabesq A ue

Cven amerikuli presidan gavigeT rogor dagemSvidobaT dasi... speqtaklis ovaci-ebisa da gamomSvidobebis naxva SesaZle-belia vebgverdze Youtube.com. yoveli speqtaklis win vRelav, magram axla sul sxva ganwyoba mqonda. raRacnairad vfiqrobdi ar CavRrmavebodi im faqts, rom vasrulebdi ga-mosvlebs ABT-Si. mTel ...

kaxeTi s s xm a

... me da Cemi 13 wlis dediT oboli ZmisSvili viyaviT saxlSi, bavSvs Zalian scioda, xom ar gavyinavdi. wavedi, vi-Txove gazis mili RumelisTvis, cota xniT gavTbariyaviT da is-is iyo agentic movida. jer ba-vSvze gabrazda, aq ratom ariso, Semdeg gazisa da denis qviTrebi momTxova da mivutane, gazi rom CarTuli mqonda ...

magiuri SMS-ebi

- Cvens asakSi vin iyo Tqveni misabaZi adamiani? _ idealebi ufro wignebi-dan mqonda aRebuli. skolis peri-odSi davsxdebodiT, erTi da igive wigns vkiTxulobdiT da Cvens az-rebs vuziarebdiT erTmaneTs, es meTodi marTla kargia, yvela sx-vadasxva kuTxiT afasebs movlenas da swored aseT kamaTSi ibadeba WeSmariteba ...

qarTuli enis saerTaSoriso centri International Center for ...

... jgufebis da naciebis, eTnikurobisa da nacionalizmis urTierTdakavSirebuli fenomenebis dasavleTSi farTod aRiarebuli mkvlevaria. mecnieris piradad gacnobis da masTan uSualo akademiuri kontaqtebis saSualeba momeca 2001 da 2003 wlebSi did britaneTSi samecniero mivlinebiT yofnisas. garda amisa, me mqonda ...

vfvekc uekb7 egbhdtktc .jdkbcf=

... gamoZiebas, ar gvinda, xeli SevuSaloT, magram Tu saqme Zalian gajanjlda, ver davelodebiT da vityviT bevr rames, radgan Cven sak-maod bevri ram viciT. - me bevr adamians vkiTxe amis Sesaxeb da Tqvenc minda, gkiTxoT, xom ar hqonia mas raRac informacia anda wi-naTgrZnoba, rom safrTxe eloda? - me ufro mqonda ...

meoce saukunis amerikeli poetebi

- Savgremani da brge Wabuki ara hgavda narevsisxlians, iq, maRlobze, klermonis axlos. qari movida, mere - wvima, da xeobaSi, xeTa irgvliv, nisli Sededda, grZeli gza mqonda motovebuli, ruxi arli da biokeri, da man Tqva: "xom ar ginaxavT sxva, Cveni bedis?"

jeostari jeoselisgan

ufaso ianvari, 2010, N1 (56) "sul Semovida 264 593 xma. xmaTa umravlesobiT jeo-stari 2009 gaxda nodiko tatiSvili," - am sityvebis Semdeg CemTvis axali weli sami saaTiT adre dadga. ise davibeni, rom bolos ra prizebi CamoTvales, aRar maxsovs. cxovrebaSi mqonia cudi periodi, iyo kargic, magram yovelTvis mqonda ...

mixeil mirilaSvilis dabruneba

me bevri dabrkoleba mqonda, Tumca, imedi maqvs, rom yvelaferi gamos wordeba. Ra ra Tqma unda, mTavrobis agan Cven mxardaWeras da Tanadgomas velodebiT samwuxarod, dRes ioli