Sputtr.com | Alternative Search Engine

Multietni

Preporaki za Preporaki za policiskoto rabotewe policiskoto ...

Preporaki za policiskoto ra Preporaki za policiskoto ra Preporaki za policiskoto ra Preporaki za policiskoto rabotewe vo multietni~ki botewe vo multietni~ki botewe vo multietni~ki botewe vo multietni~ki op{testva op{testva op{testva op{testva Fevruari 2006 Organizacija za bezbednost i sorabotka ...

Klubet multietniKe

Prvata detska ambasada vo svetot Me|a{i zapo~na so realizacija na proektot "Prijatelstvo preku me|uetni~ka sorabotka" so koj se opfateni 5 multietni~ki u~ili{ta: DSU "Nikola Karev", DSU "Cvetan Dimov" i DSMU "D-r Pan~e Kara|ozev" od Skopje, DSMU "Niko-la [tein" od Tetovo i DSU "Nace Bu|oni" od Kumanovo.

KFOR COMKFOR's Speech

Povod za ovaj skup je proslavljanje zajedni?kih vrednosti i obele`avanje desetogodišnjice NATO anga`ovanja na Kosovu, a s tim u vezi i prilika za sve nacije koje u~estvuju u misiji da predstave svoju tradiciju i kulturu i da na taj na~in uka`u na zna~aj multietni~nosti.

Iren Gabri * Molnar: Vitalne karakteristike, obrazovna ...

... Razlozi smanjenja broja Razlozi smanjenja broja Ma * arske populacije: Ma * arske populacije: ( (--50,000 50,000 devedesetih godina devedesetih godina) ) 1) 1) slab natalitet slab natalitet 2) 2) emigracijaemigracija 3) 3) aasimilasimilacciijaja VA NO JE VA NO JE je da sa * uvamo je da sa * uvamo multietni * ...

Kao institucija koja njeguje civilizacijske i tradicionalne ...

Afirmacija crnogorskoganacionalnog i kulturnog identitetaipodr*aka o*uvanju i razvoju multietni*kogai multikulturalnog adru*atva bila je i ostala ta*kaosloncaudjelovanju Matice.

Regional Cooperation - Priority for Serbian Businesspeople

Polovinom 2005. godine u Zagrebu je osnovana i Asocijacija multietni~kih gradova jugoisto~ne Evrope »Filija«. Koji projekti se odnose na unapre|enje ekonomskih Koji projekti se odnose na unapre|enje ekonomskih odnosa izme|u tih zemalja? odnosa izme|u tih zemalja?

%HîHM

múltban, manapság is multietni kus környezet, ahol az emberek kölcsönös megértésben élnek. /DNRVViJD W|EEQHP]HWLVpJ & OHJQD gyobb számban vannak a magyarok

LOKALNA DEMOKRATIJA I MULTIKULTURALNOST

Naime, zahvaljuju}i po-dr{ci kancelarija ove fondacije u Beogradu i Skoplju, Centar je realizovao istra`ivanja i organizovao vi{e stru~nih sastanaka posve}enih problemima demokratije u multietni~kim dru{tvima u regionu.

INFORMATIVEN BEZIZLEZ

... Romskite medium bi trebalo da diskutiraat za obrazovanieto, za nevrabotenosta, za socijalniot status, za kulturata i za jazikot na Romite, za programi za mladite Romi, za romskite tradicii/praznici, raboti {to im se va`ni na Romite, duri i ako ne se odnesuvaat samo na Romite, kako {to e multietni~kata ...

GODI[NA PROGRAMA (2010 god.)

drugite etni~ki malcinski grupi kako i promocija i zajaknuvawe na multietni~ki vrski.FPR ARKA ima svoi kancelarii vo Kumanovo i Skopje i aktivni ogranoci vo Kriva Palanka i Kratovo.