Sputtr.com | Alternative Search Engine

Mungesa

ME RASTIN E VITITDHE NUMRITJUBILAR TË "HËNËS SË RE"

janar, 2008 Para njëzetë viteve, pikrishtë më 1 maj të vitit 1987, krahas hënës së re të muajt Ramazan të vitit 1407 hixhri, shkëlqeu edhe një Hënë e re, e cila ndriçoi fuqishëm në errësirën e thellë në lëminë e pub-likimeve fetaro-islame në vendin tonë por edhe në ...

Kosovo National Conference on Corporate Social Responsibility

•Trearsyetkryesorepёr mos pёrfshirjenёPKSH janё: (1) mungesa e njohurisёpёr PKSHnё; (2) mungesa e asistenc[s teknike; dhe (3) fondete pa-mjaftueshme.

PERTEJ DE-INSTITUCIONALIZIMIT: - Nga një Tranzicion i ...

Mungesa e informimit të publikut mbi aktivitetin e qeverisë në lidhje me çashtjet e aftësisë së ; kufizuar në Bullgari Kutia 25 ; Raport mbi “Specifikat e Varfërisë midis personave me aftësi të kufizuara” kryer nga Qendra për Jetesë të pavarur e Sërbisë dhe Oxfam

PUNIM DIPLOME

Në vendet e zhvilluara ku ndihet mungesa e burimeve të energjisë konvencionale energjia bërthamore është bërë pothuajse burim kryesor. Fizika bërthamore merret me studimin e ligjeve të fizikës, të cilat janë bazë e teknologjisë bërthamore.

REPUBLIKAESHQIPËRISË MINISTRIAESHENDETESISE

Ne nje relacion te OBSh-se per keto probleme theksohet se nje nga pengesat per arritjen e objektivave ne fushen e planifikimit familjar eshte edhe "...mungesa individuale e njohurive, mungesa e ekuilibreve brena çiftit dhe familjeve, dhe pengesat sociokulturale, religjioze dhe gjinore..."

Versioni i fundit-NSH mars 2001

• Pengesat për rritjen e aktivitetit ekonomik janë kryesisht: mungesa e kapitalit financiar, teknologjia jokonkurruese, dëmtimet nga menaxhimi i dhunëshëm dhe

STRATEGJI E ARSIMIT PËR POPULLSINË RURALE NË KOSOVË

Edhe pse shkollimi i mesëm është i mundshëm për të gjithë, meqë shkollat e mesme janë të vendosura në qendrat urbane, me këtë, në aspektin e udhëtimit, fëmijët e zonave rurale janë në disavantazh.Udhëtimi i largët dhe mungesa e mjeteve financiare familjare mbesin faktorë që ...

peiracnik roditeli albanski

peiracnik roditeli albanski.PMD! " #$% %& ' ("(%)($(* + *,-.. ! "#$%"! $ & ! '0" $/!+1" 0 + / & 23/*-45/ &"! ! "6 /&7 ' *$!78 & 9 ,' : '3; 96;37733 8)< "%$)*! "# 4=9>3 8;

VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM MBI DECENTRALIZIMIN 2007

Çështja numër një qëndron te mungesa e resurseve financiare, një problem i përgjithshëm i të gjitha njësive të vetëqeverisjes lokale në shtet. 4 Seanca e 14 t Plenare Kongresi i Pushtetit vendorë dhe rajonal I këshillit të Evropës (Strasburg, 30Maj-1 qershor 2007), "Demokracia lokale në ...

Vitaminadhe minerale

If you would like more copies of this leaflet, or copies in another language or large font please contact: Children'sInformation Service Telephone: 02075275959 Email: cis@islington.gov.uk For further information please contact your local children'scentreor health visitor This leaflet is also ...