Sputtr.com | Alternative Search Engine

Myavda

erTi qaliSvilis zRapari

me cxenebi myavda, magram isini Zalian gaxdnen. Turme me rom daviZinebdi, Cemi coli cxeniT im mefesTan midioda. erTic cxenebis momvleli myavda da cols isic ...

mamula Tandilava - . mamam muamedi damarqva. dedam mamula damarqva ...

myavda da imitom ver mivatovedaver viswavle. iseTi swavla raT mindoda, dedas ver mivatovebdi nodar naTaZeq miwu Sen sadac ginda, iq Segiyvano,

IntroductIon

Zalian kargi maswavleblebi myavda: qalbatoni nana da qalbatoni lali. me maTTan xSirad misaubria ,milaparakia qarTuli kulturis Sesaxeb. bevri

literaturuli gazeTi literaturuli gazeTi literaturuli ...

di, sxva coli myavda, irine erqva, ocdaoTxi wlisa daiRupa – zvavma daaxr Co. hoda ai, ra minda vikiTxo – me exla oTxmocs vuaxlovdebi, is ocdaoTxisa

SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos universiteti Shota Rustaveli ...

... Sromis asparezi, roca vnebebs scenis rkinisebur logikas umorCileb da aboboqrebul warmosaxvas azris damarcxebis saSualebas ar aZlev. sxva maswavleblebic myavda. es iyo ...

amerika erT oTaxSi amerika erT oTaxSi

sadebi CanTis damWeric aravin myavda. TviTon viRebdi. CanTas rom davdebdi, im wuTasve sxvadasxva mxridan policie lebi modiodnen. terorizmis gamo CanTis

Tavi 28 axali axalmosulebi

_ ramdenime wlis win didi saxli mqonda, myavda sami Svili, romlebic saukeTeso skolebSi dadiodnen, me ki vapirebdi, rom Cems karieras davbrunebodi.

ppedagogiuri e d a g o g i u r i ssamreklo a m r e k l o

arbielo iyo. myavda agreTve moswavle gogona, romelic kargad swavlobda, magram erT-erT saganSi hqonda Se-faseba oTxi, romlis gamoc warCinebiT damTavrebisaTvis

biT miaxlovebiT Tormeti wlis biWi lamazaT Semomjdari

kargaT icoda saqarTveloSi ojaxi myavda. SinaganaT Tavs damnaSaveT vgrZnobdi Cemi ojaxis winaSe, aseve monikas wina-Se mis Cems mimarT aseT damokidebulebas ver veleodi, adre

Tavi 27 codvebisTvis mizRva

yvavilebi xalxs moswonda – Cemi klientebi myavda. magram konkurenciiT ukmayofilo maRaziis mepatroneebma aiZules lordTa sabWo, quCis movaWreebi kanondamrRvevebad ecnoT ...