Sputtr.com | Alternative Search Engine

Naamlik

NURSES PERCEPTIONS OF DIFFICULT PATIENTS

Die derde hoofkategorie, naamlik situasionele faktore, bestaan uit die subkategorie bestuur, terwyl die vierde hoofkategorie een enkele subkategorie behels, naamlik dat daar nie moeilike pasiënte bestaan nie. 'n Literatuurkontrole is gedoen om die navorsingsresultate te verifeer.

Leadership Staff Research Partnerships and Community ...

Die Universiteitsraad het egter eers 'n paar maande later 'n memorandum van prof MacFadyen goedgekeur wat hom en adv WM Pittman gemagtig het om twee vakke, naamlik Ekonomie en Bankwet-te, op Woensdagmiddae aan te bied.

UNIVERSITEIT VAN DIE VRYSTAAT UNIVERSITY OF THE FREE STATE ...

Naskools B.A., B.A. (Hons.), M.A. D. Phil. 1982 DOSEEROPDRAG Voorgraads (a) Alle afdelings van die Sielkunde is reeds op voorgraadse vlak aangebied, naamlik:

'n Sosiaal-sielkundige en kognitiewe benadering tot die ...

Volgens die model is dit duidelik dat daar ses ver-anderlikes ten opsigte van individue is wat hul besluit-neming beïnvloed, naamlik behoeftes, motiewe, per-soonlikheid, persepsies, leer en houdings.

M E M O R A N D U M

Hierdie mutasie word gekenmerk deur ʼn gladder, skoner skil met heelwat minder verruwing as die plaaslike seleksie naamlik, Golden Delicious NIVV.

INVESTIGATION INTO THE SOUTH AFRICAN APPLICATION OF CERTAIN ...

Septiese tenks in 'n besinkte-riool stelsel moetvirverskeiefunksies ontwerpword, naamlik opvang van vaste stowwe, vertering van vaste stowwe asook opgaring van vaste stowwe.

KOHERENSIESIN, SELFDOELTREFFENDHEID, LOKUS VAN BEHEER EN ...

House, Shane en Herold (1996) beskryf disposisies as psigologiese eerder as fisieke dimensies, naamlik persoonlikheidskenmerke, behoeftes, houdings, voorkeure en motiewe wat eindig in 'n geneigdheid om op 'n voorafbepaalde wyse op 'n sekere situasie te reageer.

Service-learning and student development: the role of ...

Die statistiese analises (gebaseer op die voor- en natellings verkry deur middel van veelvuldige-item-skale) het betekenisvolle resultate gelewer vir twee van die onafhanklike veranderlikes, naamlik kulturele sensitiwiteit (geoperasionaliseer deur universele oriëntasie en sosiale dominansie), sowel as ...

Analysis of public participation in the South Africa ...

Die aanbevelings is grootliks verwant aan 'n algemene tendens wat deur die ondersoek na die stand van openbare deelname geïdentifiseer is, naamlik die gebrek aan 'n eenvormige benadering en gestandaardiseerde beleid en strategieë vir die implementering van openbare deelname in die Suid-Afrikaanse ...

Contributions to an improved understanding of the flotation ...

navorsing, bv. 'n begrip van die belangrike kategorie van aluminosilicate, naamlik zeoliete. Oor die afgelope 20 jaar het flotasie-selle in verbysterende mate toegeneem in grootte en dit