Sputtr.com | Alternative Search Engine

Nacvenebi

tropikuli baRi

Tu aseTi marSrutebi ar arsebobs, Tqvenma proceduram unda gamoiZaxos answer(0) . magaliTebi magaliTi 1 ganvixiloT nax. 1-ze naCvenebi SemTxveva, sadac N=6 , M=6 , P=0 , Q=1 , G[0]=3 , da R= 1 2 0 1 0 3 3 4 4 5 1 5 SevniSnoT, rom bilikebi CamoTvlilia silamazis klebis mixedviT. anu, biliki 0 aris yvelaze lamazi ...

mocekvave spiloebi

... kidura wertilebis CaTvliT) . roca spiloebi gaifantebian scenis gaswvriv, erTdroulad suraTis gadasaRebad SeiZleba saWiro gaxdes ramdenime kamera. magaliTad, vTqvaT L=10 da spiloebis poziciebi scenaze aris 10, 15, 17, da 20. am dros suraTis gadasaRebad sakmarisia erTi kamera, rogorc qvemoTaa naCvenebi ...

ASYCUDA WORLD muSaobis ZiriTadi wesebi

-s da gamosul fanjaraSi krifavT " ping -t 192.168.10.52 " rogorc es naxatzea naCvenebi da aWerT OK-s. Tu ekranze gamoCenil Sav fanjaraSi iwereba Semdegi tipis striqonebi: maSin kavSiri serverTan wesrigSia.

rezistentuli tuberkulozis

... mikroskopia da kulturaluri gamokvleva 2-3 TveSi erTxel gamokvleva 2-3 TveSi erTxel DST, rodesac kultura dadebiTia DST, rodesac kultura dadebiTia gulmkerdis rentgenografia keTdeba rutinulad mkurnalobis me-3 da me-6 Tveze, Semdgom yovel 6 TveSi, Tu ufro xSirad Catareba klinikurad ar aris naCvenebi. ...

moswavlis rveuli bunebismetyvelebaSi

sezonuri bunebrivi movlenebi amoxseni rebusi. sityva Cawere cariel CarCoSi. xili bunebrivi movlenaa. I. Cawere cariel CarCoSi weliwadis romeli droa naCvenebi ,, davaleba bunebrivi movlenebi 15

sadResaswaulo saRamo

SesvlisTanave yvela stumars daurigda mwuxarebis gamomxatveli samkerde niSani, aseve sanTlebi, romlebsac isini an-Tebdnen da amiT uSuali monawileebi xdebodnen am RonisZiebisa. studentebma waikiTxes leqsebi, romelic swored katastrofis dRes eZRvneboda. naCvenebi iyo video-kolaJi, igi asaxavda meore msoflio ...

klinikuri praqtikis erovnuli rekomendacia

... 2-3 TveSi erTxel naxvelis mikroskopia da kulturaluri gamokvleva 2-3 TveSi erTxel DST rodesac kultura dadebiTia DST rodesac kultura dadebiTia gulmkerdis rentgenografia keTdeba rutinulad mkurnalobis me-3 da me-6 Tveze, Semdgom yovel 6 TveSi, Tu ufro xSirad Catareba klinikurad ar aris naCvenebi. sisxlis saerTo ...

pirveli nabijis 10 wlis iubile 1998-2008

... pirveli nabijis~ saqvelmoqmedo saqmianobis mxardamWerebi miiwvies. stumrebs Soris imyofebodnen saqarTvelos pirveli ledi, sandra elisabed rulovsi, parlamentis Tavmjdomaris moadgile - gigi wereTeli da Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis ministris moadgile - nikoloz fruiZe. stumrebisTvis naCvenebi ...

enobrivi ganaTlebis politikis ganviTareba evropaSi

... dakavSirebiT ganaTlebis sistemebs misces mimarTuleba. amis gamo diskusia aris meTodologiuri, imdenad, ramdenadac igi ganixilavs aseTi mona-cemebis Segrovebas, identificirebas da interpretirebas, raTa aixsnas faqtorebi, romlebic gaTvaliswinebuli unda iqnes am sferoSi gadawyvetilebis miRebisas. naCvenebi ...

roman samxaraZe

VN-qsels procesebis mdgomareobaTa cvlilebis modelirebis dros aqvs 1-el naxazze naCvenebi saxe, xolo procesorebis datvirTvis dagegmvis modelirebis dros - me-2 naxazze.