Sputtr.com | Alternative Search Engine

Nadaljevanju

POLICIJSKE POSTAJE

ii . Povzetek Sposobnost vodenja se kaţe v uspešnosti organizacije oziroma njene enote. Vodilno osebje (v nadaljevanju VO) policijske postaje (v nadaljevanju PP) za doseganje ciljev organizacije uporablja vpliv in moč, ob tem pa mora skrbeti za zadovoljstvo policistov.

POSODBENA POGODBA | LOAN FOR USE AGREEMENT

POSODBENA POGODBA | LOAN FOR USE AGREEMENT 1 POSODBENA POGODBA | LOAN FOR USE AGREEMENT ki jo skleneta in dogovorita | concluded and agreed by 1. NARODNA GALERIJA, Puharjeva 9, 1000 Ljubljana, Slovenija ki jo zastopa | represented by (v nadaljevanju: posodnik) | (hereinafter referred to as ...

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRU BENE VEDE

14 2.2 FINANCIRANJE INVALIDSKIH ORGANIZACIJ Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (v nadaljevanju FIHO) v Republiki Sloveniji je javna fundacija, ki jo je na osnovi Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS.št. 44/96) z odlokom (Uradni list RS, ...

Številka: 1472-0020/2010 Datum : 31.5.2010

Odobreno originalno besedilo spremembe in Dodatek I sta podana v nadaljevanju. Besedilo je objavljeno je tudi na spletni strani http://www.hma.eu/222.html.

rt) (v skladu s 14. člena Uredbe o ravnanju z odpadnimi ...

ČAMI (v nadaljevanju: na črt) (v skladu s 14. člena Uredbe o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi sve čami (Uradni list RS, št. 78/08)) na dan: 9.9.2010

UNIVERZA*V*LJUBLJANI* FAKULTETA*ZA*UPRAVO*

13 Podrobneje*bom*Evropsko*sodišče*za*človekove*pravice* predstavila*v*četrtem* poglavju.* 3.4*EVROPSKA*KOMISIJA*ZA*ČLOVEKOVE*PRAVICE* * Evropsko*komisijo*za*človekove*pravice*(v*nadaljevanju*Komisijo)*je*ustanovil*Svet* Evrope*v*skladu*s*Konvencijo.*Evropsko*sodišče*za*člo vekove*pravice*in ...

Zadeva: Stališča glede priporočila št. 7 z dne 11.11.2011 ...

službe (priporočila), katere je sprejela Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada) na svoji 92. seji dne 22.07.2010. Konkretno seta priporočila nanašajo na:

Annex AtotheDDV-OForm

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE PRILOGE A K OBRAZCU DDV-O To navodilo pojasnjuje, kako dav˛ni zavezanec, identificiran za namene DDV, ki uporablja posebno ureditev po pla˛ani realizaciji, izpolnjuje Prilogo A k obrazcu DDV-O. Pravna podlaga za navodilo sta Zakon o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju ...

Pojasnila Uredbe o sejninah in povračilih stroškov v javnih ...

Stran 1/12 Pojasnila Uredbe o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih (v nadaljevanju: Uredba) UPORABA UREDBE 1.

Javno podjetje KOMUNALNO STANOVANJSKO STORITVE RAVNANJA S ...

Skladno z določili Uredbe o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Ur.l.RS,št.39/2010) (v nadaljevanju: Uredba) je treba zagotoviti ločeno zbiranje in prevzemanje kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada najpozneje do 30.06.2011.