Sputtr.com | Alternative Search Engine

Nadzorczej

Business Accounts Regulations of Deutsche Bank PBC S.A.

Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy Przewodniczący Rady Nadzorczej: Ulrich Kissing XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000022493 Zarząd: dr Marek ...

Consumer Accounts Regulations of Deutsche Bank PBC S

Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy Przewodniczący Rady Nadzorczej: Ulrich Kissing XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000022493 Zarząd: dr Marek ...

ELEKTROBUDOWA SA

* - Michał Boni zrezygnował z funkcji członka Rady Nadzorczej. Obecnie Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 19 lipca 2007 r. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA powołało nowego członka Rady Nadzorczej Ryszarda Rafalskiego - pracownika naukowego Politechniki Warszawskiej. ...

Resignation of a Supervisory Board Member of Multimedia ...

Microsoft Word - RB 1_2007 rezygnacja czonka rady nadzorczej_eng.doc. Resignation of a Supervisory Board Member of Multimedia Polska S.A. Current report no 1/2007 dated 4 January 2007 The Management Board of ...

P olskie K oleje P a Dstwo w e Spó Bk a Ak cyjna ul. Szcz ...

Krzysztof Bia Bo wolski P rzewodnicz cy Rady Nadzorczej / Jacek Barylski, Mar ek Kr awczyk, Jacek P iotr Kr awczyk, Jakub Mie Dk owski, Zy gmunt Zwirski, Kazimierz Gont arczyk, Jerzy K dzierski, St anis Baw K ogut (rezy gnacja ze st anowisk a z Bo |ona 18 pa zdziernik a 2005 r., po wyborze na ...

www.mostostal.waw.pl

Powygaśnięciumandatów Członków Rady Nadzorczej IV kadencjiwskładRady Vkadencjiwdniu 18 kwietnia 2001 r. uchwałąWalnego Zgromadzenia Akcjonariuszypowołani zostali: Juan Ignacio Entrecanales Franco, Santiago de la Fuente Ramirez, Vicente Santamariade Paredes, Gloria Alonso Martinez, Jerzy ...

Raport roczny Annual report

Tomasz Warsza Przewodniczący Rady Chairman of the Supervisory Board Jacek Krzyślak Sekretarz Rady Secretary of the Supervisory Board Członkowie: Members: Zbigniew Derdziuk Jacek Martiszek Wiesław Pełka Gabriela Popowicz Piotr Stępień Adam Zawodny RAPORT ROCZNY 10 Skład Rady Nadzorczej ...

spotkaniez Lustratorami. funduszremontowybudynku Czumy7 ...

Warszawa dnia 04.01.2012r . INFORMACJA Posiedzenie Rady Nadzorczej, odbędzie się w dniu 9 stycznia 2012r. , o godz. 18 00 . ul.

ENERGIA MOŻLIWOŚCI JEST WSZECHOBECNA. ENERGIA MOŻLIWOŚCI ...

Dziękuję wszystkim, których praca i zaangażowanie przyczyniły się do wysokiej pozycji rynkowej naszej firmy, a szczególnie pracownikom, Radzie Nadzorczej, akcjonariuszom, Radzie Pracowników, związkom zawodowym, firmom i instytucjom współpracującym z nami.

(Microsoft Word - lista do wysy\263ki.doc)

... Port Development Planning Port of Gdynia Authority S.A. Polska Pan Paweø Adamowicz Rada Nadzorcza ZMPG S.A. Pan Jacek Czajka Rada Nadzorcza ZMPG S.A. Pan Andrzej Osipów Rada Nadzorcza ZMPG S.A. Pan Henryk Ewikli%ski Rada Nadzorcza ZMPG S.A. Pan Henryk Halmann Rada Nadzorcza ZMPG S.A. Pan Marek Heli%ski Czøonek Rady Nadzorczej ...