Sputtr.com | Alternative Search Engine

Naglaskom

UHD Bosanske rukotvorine Centar za transfer tradicionalnih ...

EU funded project Projekat finansira EU _____ Centar doprinosi ekonomskom jačanju sjeveroistočne BiH kroz proizvodnju rukotvorina, sa naglaskom na ruralna područja.

Anglicizmi kao sinonimi u srpskom jeziku (na primeru ...

kategorijama definisanim u trećem poglavlju, sa posebnim naglaskom na diferencijalnim obeležjima anglicizama i srpskih reči sa kojima stupaju u sinonimni odnos.

PUTNA MREŽA KAO BITAN ELEMENT ODRŽIVOG RAZVOJA SRBIJE

PUTNA MRE A KAO BITAN ELEMENT ODR IVOG RAZVOJA SRBIJE * Mihailo MALETIN Vojo ANĐUS rezime U okviru ovog rada analizira se dosadašnji razvoj potra nje i ponude vangradske putne mre e Srbije u zadnjih 25 godina sa naglaskom na period 1990 - 2003 sa ciljem da se uoče bitni trendovi razvoja.

New Customs Law – rules and first experiences in application by

Sticanje specifičnhi znanja o novom Carinskom zakonu, sa naglaskom na iskustvima sa početkanjegove primene, kao i razlikamauodnosu na prethodni Carinski zakon.

PEDIATRIC SURGERY AND UROLOGY VIII. - VIII. INTERNATIONAL ...

Želimo kroz ovaj simpozij razmjeniti naša iskustva s naglaskom na dječju urologiju a dakako tu su i slobodne teme iz ostalih područja dječje kirurgije.

An 18680 dwt Multipurpose/ Heavy Lift Cargo Vessel, Part II

Također, dane su značajke sustava električne energije, s posebnim naglaskom na sustav napajanja, pogona i upravljanja palubnih dizalica za teške terete.

Menad ment poslovnih procesa i znanja u hrvatskim poduzećima

Iako se definicije procesne orijentacije razlikuju, najprihvatljivija definicija je ona: organizacija koja, u cijelom svom djelovanju, naglašava proces kao suprotnost hijerarhijama sa posebnim naglaskom na outpute i zadovoljstvo potrošača (51) .

Kompletna knjiga za Branka1

• Promovisati sistem javnog informisanja o potrebi očuvanja životne sredine kroz održivo upravljanje energetskim resursima (uključujući obnovljive - male hidroelektrane, vetro-gen-eratore, geotermalne izvore, sunčevu energiju i bio gas), sa jakim naglaskom na politiku nacionalnog razvoja i ...

about us ▪ o nama

Tvrtka Titan građenje osnovana je 2004. godine sa sjedištem u Zagrebu, Dežmanova 5. Osnovna djelatnost tvrtke uključuje investiranje i projektni menadžment u sektoru graditeljstva i turizma, sa naglaskom na područje Zagreba i jadranske obale.

STRUČNI PRATEĆI SADRŽAJI SAJMA

Panel II VJETROENERGIJA Cilj panela: Potaknuti zainteresiranost za istraživanje i razvoj energetskih tehnologija i sistema iz oblasti obnovljivih izvora energije sa posebnim naglaskom na vjetroenergiju i energetsku efikasnost.