Sputtr.com | Alternative Search Engine

Naizmeni

Technical Documentation

... polarizacije - Ispitivanje dielektri*ne *vrsto**e - Ispitivanje nivoa parcijalnih pra*~njenja - Ispitivanje visokim naizmeni*nim naponom - Ispitivanje visokim istosmernim naponom - Zagrevanje limpaketa - Merenje vibracije i *auma - Lasersko centriranje postrojenja REZERVNI DELOVI Na zahtev kupca ...

SNAGA POTROŠA Č A NAIZMENI Č NE STRUJE

1 SNAGA POTROŠAČA NAIZMENIČNE STRUJE U slučaju vremenski promenljivih struja, snaga generatora i snaga prijemnika mogu biti pozitivne i negativne.

Siemens Industry Industry Automation / Drive Technologies ...

Portfolio: Regulatori i motori velikih snaga za mašine jednosmerne i naizmeni

D:\Izolatori\katalog merni tran

... 12 24 36 Ispiten naizmeni~en napon / Alternating test voltage (kV) 28 (35) 50 (55) 70 (75) Ispiten udaren napon / Impulse test voltage (kV) 75 125 170 Frekvencija / Frequency ...

Bozovic R., Dijalog na razlikama kultura

... i naizmeni~no, veoma burni integracioni i dezintegracioni procesi. Dezinte-gracioni procesi odvijali su se u me|usobnim sukobima, gdje su svi sukobqeni isticali svoje "istorijsko pravo" na odre|ene teritorije drugih.

energ. elektronika - naizmeni~ni

162 Osnovni kola vo energetskata elektronika 8 PREOBRAZUVA^I NA NAIZMENI^NA ENERGIJA VO NAIZMENI^NA Razlikuvame dva vida na preobrazuva~i na naizmeni~na energija vo naizmeni~na.

Elizabet SOLTIROVA

... no e mo`no da se utvrdi dali deteto gleda nekoj predmet ili ne, i toa so pomo{ na naizmeni~no zat-vorawe (okluzija) na o~ite t.e. so tes-tot na odbranbena reakcija. ...

MA[INE NAIZMENI^NE STRUJE

1 MA[INE NAIZMENI^NE STRUJE MA[INE NAIZMENI^NE STRUJE Kod mašina jednosmerne struje strujni plašt statora i strujni plašt rotora su nepokretni u odnosu na stator.

Standardni naponi: 220V/50Hz; 380V/50Hz

Dimenzije a x b x c SKLOPNICI U KU]I[TU naizmeni~ni napon upravljanja 24V, 48V, 110V, 220V, 380V 50Hz Cena (mm) Standardni naponi: 220V/50Hz; ...

1 MOSTOVI

Mostovi za naizmeni čnu struju se pobu ñuju generatorom naizmeni čnog napona E , . Indikator treba da bude osetljiv detektor nule. Unutrašnja otpornost je od manjeg zna čaja.