Sputtr.com | Alternative Search Engine

Najbolj

Slovenian Phytosociology in a Database: state of the art ...

Tabela 4: Deset najbolj pogostih razredov, redov in zvez v podatkovni bazi.

ECOLOGICAL LANDSCAPE UNITS OFTHEDOBREPOLJE-STRUGE KARST

Med naravnimi prvinami, ki sooblikujejo Dobrepoljsko-Stru{ki kras, smo kot najbolj pomembne izpostavili kamnine, relief, prsti in rastje. Naravne prvine so med seboj tesno povezane in medsebojno odvisne.

Merjenje radioaktivnosti

Najbolj uporabljani plinski detektor je Geiger-Müllerjevacev . Radioaktivno sevanje izbija elektrone iz atomov ob svoji poti. Ta pojav se imenuje ionizacija .

DOLINES AND SINKHOLES: ASPECTS OF EVOLUTION AND PROBLEMS OF ...

Za razumevanje vrtače je najbolj pomembna rekonstrukcija njenega razvoja, pa četudi je ta kompleksen. Ključne besede: vrtača, klasifikacija kraških oblik, kraška morfodinamika.

Vodna bilanca obdobja1971-2000 The Water Balance for the 1971 ...

Velika pestrost vrazporeditvi padavin na tako majhnem obmo~ju, kot je Slovenija, je znana le redkokje vsvetu. Povpre~na letna koli~ina padavin vhidrome-tri~nih zaledjih vobdobju1971-2000 je bila vSloveniji 1628 mm. Razmerje med najmanj in najbolj namo~enim hidrometri~nim zaledjem je 1: 3,75.

Festival Ljubljana ustvarja glasbeno zgodovino na Kongresnem trgu

najbolj znanimi orkestri v najbolj prestižnih koncertnih dvoranah. Boris Eifman – disidentski koreograf Dissident Choreographer Če baletni svet še vedno išče najboljšega koreografa, naj

Strokovna revija Embalaža Okolje Logistika

Specializirana revija za embalažo, okolje in logistiko / Specialized magazine for packaging, environment and logistics embalaža okolje logistika packaging environment logistics Pločevinke so najbolj recikliran material na svetu Polovica Slovenije nima urejene kanalizacije Želja - zeleni ...

3 NACIONALNI RAČUNI

Med drugimi davki na proizvodnjo je bilo najbolj opazno zmanjšanje dele a davka na izplačane plače v BDP; ta se je leta 2008 glede na 2007 zni al za 0,5 odstotne točke (ob tem moramo upoštevati, da je obveznost plačevanja tega davka s 1. januarjem 2009 prenehala).

EKONOMIKA PITANJA PRAŠI * EV NA VIŠJO TE O

Namen naloge je podati oceno ekonomike pitanja praši*ev na višjo te o ter osvetliti nekatere dejavnike, ki na to najbolj vplivajo. Za oceno ekonomike je bil uporabljen simulacijski model ...

Poro~ilo o delu 2006 Annual report 2006

Na na{o uspe{no sodelovanje pri izobra`evanju ka`e tudi odmevna mednarodna zmaga na tekmovanju {tudentov najbolj{ih svetovnih univerz iz podro~ja sintezne biologije v lanskem letu.