Sputtr.com | Alternative Search Engine

Najva

Čovjek, voda i arhitektura

Bio je on i najva niji trgovački put tog prostora koji je sa svojom oazom konačno i povezao u prvu svjetsku ujedinjenu dr avu-Donji (na sjeveru) i Gornji Egipat (na jugu).

special education-professioinal and scientific issues

Bioetikata kako nova etika Bioethics as a new ethics Bioetikata e edna od najzna~ajnite aktiv-nosti na sovremenoto ~ove{tvo i edna od najva`nite nauki na dene{ninata i na utre{ninata.

Poisoning Associated with Ingestion of Redroot Pigweed ...

REFERENCES [1] *ari* T. Atlas korova 100 najva*nijih vrsta korovskih biljaka u Jugoslaviji. 3 rd ed. Sarajevo, Svjetlost 1989; pp. 8-9. [2] Egyed M, Miller A. Nitrate poisoning in cattle due to feeding on Amaranthus retroflexus .

burite i vetrovite na `ivotot #, sostavile Marija Ajdinska i ...

Toa se obidi di-rektno da se dofati smislata na svetot i na `ivotot, da se objasnat najva`nite `ivotni i eti~ki aspekti, da se dade pomo{ ~ovekot ednostavno da gi razbere slo`enite `ivot-Therefore one of the most important tasks is taking care of children and their upbringing - to include them in the ...

^etverovalentno cjepivo protiv humanih papilomavirusa

Jedna doza ~etverovalentnog cjepiva sadr`i 20-40 μg bjelan~evina virusne ovojnice (bjelan~evina L1) ~etiri klini~ki najva`-nijih genotipova HPV-a (HPV-6, HPV-11, HPV-16 i HPV--18) u obliku VLP-a dobivenih tehnologijom rekombi-nantne DNAna modelu kva{~evih gljivica.

Matične ćelije zubne pulpe i njihov potencijalni značaj u ...

DPSC-Dental Pulp Stem Cell; DFPC-Dental Follicular Precursor Cell; SCAP-Stem Cell of Apical Papilla; PDLSC-Periodontal Ligament Stem Cell Šema 1. Najva niji površinski ćelijski markeri matičnih ćelija zuba* * po Morsczeck et al., Clin Oral Invest 2008; 12:113-118

Procena terapijskog efekta hiperbarične oksigenacije i ...

Jedan od najva nijih događaja u razvoju nu-klearne kardiologije je mogućnost dijagnostičkog slikanja sa upotrebom EKG-a kao „okidača" dijagnostičkog slikanja (R-zubac) tokom izvođenja dijagnostičke procedure zvane G-SPECT ( gated single-photon emission computed scintigraphy ).

QUALITY POLICY STATEMENT

QUALITY POLICY STATEMENT POLITIKA KVALITETA Politika kvaliteta preduzeća Hotel Vidovićd.o.o. sadr i sve ono što smatramo najva nijim elementima naše poslovne filozofije i usmjerena je na postizanje strateških ciljeva, koji osiguravaju ostvarenje vizije i misije preduzeća.

RAČUNARSKO MODELIRANJE I BRZA IZRADA PROTOTIPA TELA CEMENTNE ...

945 Zglob kuka je jedan od najva nijih zglobova lokomotornog sistema čoveka. Komplikaciju u zglobu kuka koji je zahvaćen degenerativnim promenama, moguće je rešiti ugradnjom totalne endoproteze zgloba kuka (slika 2).

SVETSKA EKONOMSKA KRIZA: KORENI I INICIJATORI

Međutim, zahvaljujući drastičnom padu cena na svetskom tr ištu niza najva nijih uvoznih proizvoda, kao što su nafta, gas, sirovine iz sektora crne i obojene metalurgije, mnogi uvoznici su mogli potpuno ili u većoj meri kompenzirati smanjenje fizičkog obima uvoza.