Sputtr.com | Alternative Search Engine

Naknadama

Pravilnik o naknadama za frekvencije

RULEBO OK on the methodology and the method of calculation of annual fees for the use of radio-frequencies Pravilnik o naknadama za frekvencije

NAKNADAMA U ORGANIMA VLASTI NOVI ZAKON O PLA

NAKNADAMA U ORGANIMA VLASTI NOVI ZAKON O PLA FBIH ĆAMA I septembar/rujan 2010.

U R E D B U O NAKNADAMA TROŠKOVA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

Službene novine FBiH, 75/04 Na osnovu člana 44. stav 2. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04 i 54/04), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na usaglašen prijedlog federalnog ministra financija - federalnog ...

UREDBA O NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA DRéAVNIH SLUéBENIKA ...

186. Na osnovu člana 20 Zakona o zaradama drûavnih sluûbenika i namjeötenika ("Sluûbeni list RCG", broj 27/04), Vlada RCG na sjednici odrûanoj 31. marta 2005. godine, donijela je UREDBA O NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA DRéAVNIH SLUéBENIKA I NAMJEäTENIKA ("Sl. list RCG", br. 24/05 od 15 ...

O NAGRADAMA I NAKNADI TRO[KOVA ZA RAD ADVOKATA

Na osnovu ~lana 15. Zakona o advokaturi i ~lana 12. Statuta Advokatske komore Republike Srpske, Skup{tina Advokatske komore Republike Srpske na sjednici odr`anoj dana 12. marta 2005. godine usvojila je prijedlog Tarife o nagradama i naknadi tro{kova za rad advokata, a Ministarstvo pravde ...

Premaodredbama ...

Naknadazagumezaovugrupunavedena vozilaplaæase prilikomuvozavozila, kojiusastavuimajugumeiliprilikomplasiranja na tr*ištevozilaproizvedenihu Republici Srbiji, kojiusvomsklopuimajugume Visinanaknadezaproizvedeneiuvezeneproizvode, kojisadr*eazbest, aposle upotrebepostajuposebantokotpada ...

U R E D B U O NAKNADAMA I DRUGIM MATERIJALNIM PRAVIMA KOJA ...

Službene novine FBiH, 34/04 Na temelju članka 43. stavak 3. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH"; br. 29/03 i 23/04), članka 8. stavak 3.

Mogućnost isplate jubilarnih nagrada u javnom sektoru - za ...

Mogućnost isplate jubilarnih nagrada u javnom sektoru - za jedan deo korisnika javnih sredstava

Glava I OSNOVNE ODREDBE

Obaveza informisanja skupštine banke o prihodima članova organa upravljanja Član 77 Skupština banke najmanje jednom godišnje razmatra pismenu informaciju s detaljnim podacima o svim zaradama, naknadama i drugim primanjima članova upravnog i izvršnog odbora banke i o svim ugovorima između banke i ...

KRATAK SADR@AJ:

kratak sadr@aj: i radni odnosi u dr@avnim organima i kod drugih poslodavaca uvodne napomene.....3 radni odnosi u dr@avnim organima - poseban re@im radnih odnosa za dr@avne slu@benike i delimi^no ...