Sputtr.com | Alternative Search Engine

Naknade

SEKOPAKOVE NAKNADE ZA 2010. GODINU (SEKOPAK FEES FOR 2010)

SEKOPAKOVE NAKNADE ZA 2010. GODINU (SEKOPAK FEES FOR 2010) Materijal (Material) EUR/Kg Papir/karton (Paper/cardboard) 0.0073 Plastika (Plastic) 0.0104 Staklo (Glass) 0.0080 Metal (Metal) 0.0082 Drvo (Wood) 0.0083 Obračun naknade se vrši u dinarima, po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan ...

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA ...

VO ĐENJE BANKOVNOG RA ČUNA BANK ACCOUNT MAINTENANCE 1. otvaranje ra čuna account opening bez naknade free of charge 2. vo đenje deviznog i dinarskog ra čuna

VOJVODJANSKA BANKA A

1 PREGLED NAKNADA ZA USLUGE FIZIĈKIM LICIMA - GRAĐANIMA LIST OF FEES AND COMMISSIONS AND SERVICES APPLICABLE TO RETAIL CLIENTS NAZIV USLUGE SERVICE IZNOS NAKNADE FEE Otvaranje racuna (osim računa uz koje se izdaje štedna knjižica, računa oročene štednje i namenskih računa) Napomena ...

MERILA ZA KATEGORIZACIJO JAVNIH CEST

RS br.: 19/99-460) • Uredba o regulisanju visine naknade za postavljanje natpisa u zaštitnom pojasu puta (S.g. RS br.: 19/99-461) • Odluka o visini godišnje naknade za puteve, ...

Tarifnik za fizicka lica 16 05 2011

Vodjenje racuna HOV bez naknade / free of charge Securities account maintenance 9. Izdavanje izvoda racuna bez naknade / free of charge Securities statement issuing

TARIFE ZA DEVIZNE RA Č UNE PRICELIST FOR ACCOUNTS IN FOREIGN ...

Deponovanje gotovine / Cash deposit Bez naknade / Free of charge: 6. Podizanje gotovine u stranoj valuti u vrednosti ili protivvrednosti do 1000 EUR mesečno /

Eurobank EFG a.d., Vuka Karadzica 10, 11000 Beograd, Srbija ...

... u zemlji 100,00 RSD mesecno by fax in the country 100,00 RSD monthly 170,00 RSD mesecno REZIDENTI / RESIDENTS bez naknade / free of charge bez naknade / free of charge 170,00 RSD monthly bez naknade / free of charge bez naknade / free of charge bez naknade / free of charge 4.

TARIFE ZA DINARSKE RAČUNE PRICELIST FOR LOCAL CURREENCY ACCOUNTS

Jednokratna naknada za otvaranje svih ra čuna / Opening fee Bez naknade / Free of charge Napomena - Sve naknade su oslobodjene Poreza na dodatu vrednost na osnovu člana 25.

O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE ZAKUPNINE I ...

ODLUKA O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE ZAKUPNINE I NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Beograda", br. 16/2003, 22/2003 - ispr., 24/2003, 2/2004 i 12/2004, "Sl. glasnik RS", br. 68/2005 - odluka USRS i "Sl. list grada Beograda", br. 3/2006) I OSNOVNE ...