Sputtr.com | Alternative Search Engine

Naknade

BROKERSKO POSLOVANJE / BROKERAGE

Price list for business clients Brokerage Trading Custody Redni broj Ime proizvoda i vrsta naknade / Product Name and fee type Naknade / Fees Obračun / Calculation D 1.

za lica koja imaju pravo na konverziju uz naknadu

("Službeni glasnik RS", br. 4/2010 i 24/2010) Na osnovu člana 108. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS," br. 72/09 i 81/09 - ispravka), Vlada donosi U R E D B U o kriterijumima i postupku za utvrĎivanje visine naknade po osnovu konverzije prava za lica koja imaju pravo na ...

Porezne i poslovne vijesti

Primanja zaposlenih - Kratkoročne naknade za odsustvovanje U točki 11. Međunarodnog računovodstvenog stan-darda 19 navodi se da subjekt treba priznati prema točki 10. očekivani trošak kratkoročnih primanja u obliku naknada za vrijeme odsustvovanja: (a) ...

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMJERAK 1

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA - PRIMATELJU NAKNADE - INFORMATION ON THE CLAIMANT - RECEPIENT OF THE REMUNERATION: Ime i prezime / naziv tvrtke - Full name ...

O MERILIMA ZA PLAĆANJE NAKNADE ZA KORIŠĆENJE GRAĐEVINSKOG ...

1 ODLUKA O MERILIMA ZA PLAĆANJE NAKNADE ZA KORIŠĆENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Niša", br. 1/2004 - prečišćeni tekst, 33/2005 i 75/2006) Član 1 Ovom Odlukom propisuju se merila za utvrđivanje naknade za korišćenje građevinskog zemljišta i način i rokovi plaćanja ...

Korisnici privremene naknade s Kosova i Metohije Nalazi istra ...

2 Uvod 1. Informacija o isplati privremene naknade 2. Efekti privremene naknade 3. Dosadašnji napredak u vezi sa privremenom naknadom 4. Rezultati istra ivanja 4.1.

MINISTARSTVO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA - za podnositelja ...

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA - PRIMATELJU NAKNADE - INFORMATION ON THE CLAIMANT - RECEPIENT OF THE REMUNERATION: Ime i prezime / naziv tvrtke - Full name ...

INFORMACIJE ZA DOBIJANJE VIZE

... (minimalni limit pokri&a naknade na obaveznu zdravstvenu brigu i repatripaciju iz zdravstvenih razloga je 30.000 EURO) international travel medical insurance valid in the territory of the Slovak Republic ...

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA UMANJENJE NAKNADE ZA UREĐIVANJE ...

pravilnik. o kriterijumima za umanjenje naknade za ureĐivanje graĐevinskog zemljiŠta u postupku legalizacije i o uslovima i naČinu legalizacije objekata