Sputtr.com | Alternative Search Engine

Naknade

Pravilnik o jedinstvenim kriterijumima za utvrđivanje ...

Visina naknade u vidu rente zbog trajnog umanjenja zarade, određuje se na osnovu visine zarade koju je ostvarivao poginuli, odnosno povrijeđeni, ...

PRAVILNIK

III NA˝IN I POSTUPAK OSTVARIVANJA NAKNADE ZARADE ZA VRIJEME PRIVREMENE SPRIJE˝ENOSTI ZA RAD ˝lan 18 Naknadu zarade za vrijeme privremene sprije˛enosti za rad osiguranik ostvaruje kod poslodavca, ...

CjeNik soba / Room Rates

Boravišna pristojba za djecu od 0 do 12 godina - bez naknade. Djeci do 2 godine odobravamo gratis boravak. Djeca od 2 godine do 12 godina - 50% popusta.

NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE

naknade troŠkova i druga primanja koja imaju karakter zarade----- opis iznos ...

Sadržaj/Content

6 Godišnji izvještaj 2005 Poslovanje bankeBank's Business Od operativnih prihoda, 463/h KM se odnosi na naknade po kreditima, 602/h KM na naknade po izdatim garancijama, 1.788/h KM na izvršene usluge, ...

REPUBLIČKI FOND PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA, PODGORICA

REPUBLIČKI FOND PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA, PODGORICA Napomene uz finansijske izvjeötaje - nastavak Naknade za invalidsko osiguranje 8.

PORESKA PRIJAVA O OBRAČUNATIM I PLAĆENIM DOPRINOSIM A ZA ...

i se broj dela isplate naknade zarade koja se isplaćuje za mesec; ako je deo naknade zarade koji se ispla ćuje i konačan obračun za mesec treba podvući reč konačna ispla

Da li postoji mogućnost radnog angažovanja lica - korisnika ...

Da li postoji mogućnost radnog angažovanja lica - korisnika invalidske penzije, a koje je bilo korisnik naknade po osnovu II (ili III) kategorije invalidnosti?

UNI ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA NA ZARADE I NAKNADE ZARADA ...

tabela 9 12.01.2012. savetnik osnovice i stope poreza i doprinosa i ra Čuni za uplatu javnih prihoda na zarade i naknade zarada zaposlenih

O MERILIMA ZA UGOVARANJE VISINE NAKNADE ZA UREĐIVANJE ...

ODLUKA O MERILIMA ZA UGOVARANJE VISINE NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 10/2005 i 46/2006) I OPŠTA ODREDBA Član 1 Ovom odlukom utvrđuju se merila za ugovaranje visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta za izgradnju objekata.