Sputtr.com | Alternative Search Engine

Naknade

NAKNADE EKOSTAR PAK-a ZA 2012. GODINU Poštovaniklijenti ...

Ekostar Pak doo, Beograd, Prilazni put Ada Huji 9, Tel: 011/3312954 E-mail: ekostarpak@ekostarpak.rs; www.ekostarpak.rs NAKNADE EKOSTAR PAK-a ZA 2012.

Deponije -odlagališta otpada

2 Support to Environmental Field Inspection in BiH This Project is financed by the European Union Izgradnja deponije In association with: DVOK UT DVOK UT DVOK UT PRO PRO PRO Napuštanje dosadašnje prakse odlaganja bez naknade Zakonska regulativa = zagađivačplaća Uvjeti Jedna deponija za ...

O MERILIMA ZA OBRAČUN VISINE NAKNADE ZA UREĐIVANJE ...

ODLUKA O MERILIMA ZA OBRAČUN VISINE NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 48/2009, 54/2009, 5/2010 - ispr. i 30/2010) I OPŠTA ODREDBA Član 1 Ovom odlukom utvrđuju se merila za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta za ...

Doneta je instrukcija u vezi novog načina utvrđivanja ...

Doneta je instrukcija u vezi novog načina utvrđivanja naknade porodiljama i drugih naknada - davanja vezanih za društvenu brigu o deci Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Slu beni glasnik RS", broj 107/2009), došlo je pre svega, do ...

POLJOPRIVREDNABANKA POLJOPRIVREDNA BANKA

Podizanje gotovine: - na bankomatu Agrobanke ili šalteru Banke Bez naknade g Bez naknade-nabankomatimadrugihbanaka 150%najmanje 50 RSD - na bankomatima drugih banaka 1,50%, ...

FIZI Č KI BOLOVI Orjentacioni kriteriji i iznos za ...

Kod utvrđivanja iznosa naknade treba imati na umu da su trajanje i jačina fizičkih bolova dva naročito važna elementa za dosuđivanje pravične novčane naknade, ali sud mora voditi računa i o ...

PRAVILNIK - O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ...

pravilnik o uslovima, kriterijumima i merilima za zakljuČivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrĐivanje naknade za njihov rad za 2010.

ODLUKA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU

5 4. rok trajanja zakupa, 5. početni iznos zakupnine i naknade za uređivanje zemljišta i njihov međusobni odnos, izra en u procentu, 6. rok privođenja zemljišta nameni, 7. obavezu učesnika da uplati depozit od 10% iznosa iz tačke 5 ovog člana ili polo i garanciju banke, 8. obavezu zakupca ...

SADRŽAJ/CONTENT

Naknade za odobrenje kredita se amortizuju do dospijeća kredita. Ukoliko ti iznosi nisu značajni, naknade za odobravanje kredita priznaju se kao prihod u trenutku odobravanja kredita.

o merilima i uslovima za povraćaj, oslobađanje ili ...

"Slu beni glasnik RS", br. 113/2005 Na osnovu člana 86. stav 2. Zakona o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", broj 135/04), Vlada donosi U R E D B U o merilima i uslovima za povraćaj, oslobađanje ili smanjenje plaćanja naknade za zagađivanje ivotne sredine Član 1.