Sputtr.com | Alternative Search Engine

Nalaz

Citološki nalaz kod scintigrafski afunkcijskih čvorova ...

Volumen 67, Broj 10 VOJNOSANITETSKI PREGLED Strana 797 Correspondence to: Branislava Radović, Klinički centar Srbije, Institut za nuklearnu medicinu, Višegradska 26, 11 000 Beograd, Srbija.

Simptomi, fizikalni nalaz i bronhijalna hipersenzitivnost kod ...

Volumen 66, Broj 1 VOJNOSANITETSKI PREGLED Strana 39 Correspondence to: Slobodan Aćimović, Vojnomedicinska akademija, Klinika za plućne bolesti, Crnotravska 17, 11 040 Beograd, Srbija.

STEATOZA JETRE U PACIJENATA SA hIPERLIPIDEMIJOM, DEBLJINOM I ...

Od 40 ispitanika koji su imali patološki nalaz ultrazvuka jetre, 6 ispitanika su imali patološke vrijednosti holesterola u serumu, 3 ispitanika su imala patološki nalaz vrijednosti triglicerida u serumu, dok je 31 ispitanik iz te skupine imao patološke vrijednosti i holesterola i triglicerida u serumu.

TRANSKRANIJALNI DOPLER NALAZ U ARTERIJI CEREBRI MEDIJI I ...

Salević Obradović J, Slankamenac P: TCD nalaz u ACM i kliničko stanje pacijenata sa visokostepenom stenozom… AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA, God.

Kirurško lije * enje velike ciste donje * eljusti

Prvi patohistološki nalaz je tako*er bio nespecifi*an i nije isklju*ivao ameloblastom, koji se zbog sklonosti recidiviranju mora radikalnije tretirati.

UTJECAJ HORMONSKOG NADOMJESNOG LIJE^ENJA NA MAMOGRAFSKI NALAZ

79 STRU^NI ^LANCI PROFESSIONAL PAPERS Gynaecol Perinatol 2004;13(2):79-85 Klinika za `enske bolesti i porode KBC-a u Zagrebu, Zavod za ginekolo{ku onkologiju UTJECAJ HORMONSKOG NADOMJESNOG LIJE^ENJA NA MAMOGRAFSKI NALAZ INFLUENCE OF THE HORMONAL REPLACEMENT THERAPY ON MAMMOGRAPHIC CHANGES Vi{nja ...

Cancer of the Colon and Rectum

... čemu se u rektum stavi tanki, savitljivi aparat koji ljekaru omogućava da pregleda debelo crijevo cijelom du inom; • biopsija, pri čemu se uzimaju uzorci tkiva za ispitivanje; • barijum klizma pri čemu se tečni barijum i zrak stave u rektum, a potom se debelo crijevo pregleda rentgenski; • nalaz ...

DISKRETAN RADIOLOSKI NALAZ KOD PLUCNE TROMBOEMBOLIJE

DISKRETAN RADIOLOSKI NALAZ KOD PLUCNE TROMBOEMBOLIJE sa prikazom jednog slucaja masivne plucne embolije M.Djekić-Čadjo, M.Vučić, P.Kovačević, M.Duronjić Second Congress of International Union Against Tuberculosis and Lung Diseases, Europe Region,Bucuresti,aprilie 2002, Pneumologia Vol.LI ...

PRIMARY HYPERPARATHYROIDISM: THREE CASE REPORTS

PH - Patohistolo{ki nalaz MEN - Multipla endokrina neoplazija HPT - Hiperparatireoidizam CT - Kompjuterizovana tomografija UZ - Ultrazvuk MRI - Magnetna rezonanca

Neusklađeni rezultati pretraga štitnjače: prikaz slučaja ...

zaključku, normalan nalaz CEPI-CT i CADP-CT ne može is ključiti sve poremećaje primarne hemostaze zbog izrazite složenosti primarne hemostaze te velikog broja različitih