Sputtr.com | Alternative Search Engine

Naosnovu

GPRS/EDGE ruter-sistemzapovezivanje ...

... komunikacijemrežnihpodsistema i/iliudaljenihureajau sredinamagdedrugioblicikomunikacijenisuprisutni (npr. pored glavnihputnihpravaca, ururalnimoblastimai sl.) B. Tarifiranjekoliineprenetihpodataka Praksajedasetarifiranjesaobraajaprenetogpreko GPRS/EDGE servisaprenosapodatkatarifira naosnovu ...

Slucajanpokusiprostorelementarnihdogadaja

Poznavanjetevezeomogu cavapredvi danjeishodailirezultatapokusa naosnovu deniranog skupauvjetaukojimasepokusprovodi. Smatramodajeskupuvjetapokusakojibitnoutje cunaishodetogpokusa to odredenidasemo zerealiziratiproizvoljnomnogoputa.

The stability of emulsions in the presence of additives

centracijamaod1,5,10i15%,aglycerolukoncentracijama5,7,5,10i15%.Naosnovu dobijenih rezultata zakqu~eno je da etanol i etilenglikol sni`avaju vrednosti

Republikae Kosoves Republika Kosova-Republic of Kosovo

... Goal and Scope This Administrative Instruction specifically addresses procedures to be followed by Tax Administration Kosovo (TAK), with regard to levies on bank accounts, including funds held at theTreasurvor accounts heldbvother financial Ministarstvoza Privredui Finansijep, Naosnovu Uredbi Clana 62 ...

ne Naosnovu čl. 8. stav 1. i112.stav 4. Zakona o prostornom ...

Službene novine Federacije BiH, broj 48/09 od 27.07.2009. godine Na osnovu čl. 8. stav 1. i 112. stav 4. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07 i 32/08), Vlada Federacije Bosne i ...

PREGLEDNICLANCI REVIEW ARTICLES

Odredivanjestadijumabolestivrsise naosnovu FIGO klasifikacije (prvasluzbenaklasifikacija je objavljena 1992.), koju je 1996. godinemodifiko­ vaoNavanidodavanjempodstadijumakod Istadi­ juma bo1esti[42,43].

IZVoR humanizma,

DEFINICIJEVOLONTERSKOGRADA Naosnovu 96popunjenihupitnika, na pitanje: „Kakobiste definisalivolonterski rad?"dobilismo 93 različitedefinicije volonterskograda.

LAPLACEOVATRANSFORMACIJA

Naosnovu 3 o iz 3. odeljkaimamo L 1 p+1 (p+1) 2 +1 =e t cost; 5 J. B. J. Fourier (1768-1830), francuskimatemati car, citase Furije. 6 L. Dirichlet (1805-1859), nema ckimatemati car, citase Dirihle. 7 T. Bromwich (1875-1929), engleskimatemati car, citase Bromvic.

Naosnovu~lana 17. Odlukeoosnivanjudru{tvasa ograni ...

SLU@BENEOBJAVE SMANJENJEKAPITALA Naosnovu~lana 17. Odlukeoosnivanjudru{tvasa ograni~enomodgovorno{}u, broj OPU-IP: 933/2011 od 22.7. 2011. godine, Klepi}Emir, iz Te{nja, [ijebb, kaopunomo}nik Ze~evi}D`evada, iz Doboj Juga, osniva~a"NELTEX"d.o.o. Doboj Jug, dana 9.9.2011. godine, donosi ODLUKU ...

Naosnovu~lana 28. Statuta JP"B&HAirlines"d.o.o. Sarajevo ...

SLU@BENEOBJAVE SMANJENJEKAPITALA Naosnovu~lana 28. Statuta JP"B&HAirlines"d.o.o. Sarajevo, Skup{tina JP"B&HAirlines"d.o.o. Sarajevodonosi slijede}u ODLUKU OPOKRI]UZADR@ANOGGUBITKAJAVNOG PREDUZE]A"B&HAIRLINES"D.O.O. SARAJEVOIZ REZERVNIHSREDSTAVA I. Rezerve Javnogpreduze}a"B&HAirlines"d.o.o ...