Sputtr.com | Alternative Search Engine

Naprezanja

NAPREZANJA U KORIJENU ZUBA ZUPČANIKA S RAVNIM ZUBIMA ...

eng. rev. 30 -1 (2010) 49-61 49 _____ udk 621.833.1:539.42 naprezanja u korijenu zuba zupČanika s ravnim zubima odreĐena razliČitim metodama proraČuna spur gear tooth root stresses ...

ANALIZA NAPREZANJA I DEFORMACIJE AKSIJALNOGA KOMPENZATORA ...

eng. rev. 29-1 (2009) 61-70 61 _____ udk 621.644:519.6 analiza naprezanja i deformacije aksijalnoga kompenzatora stress and strain analysis of an axial bellow marino brČiĆ - marko ČanaĐija sa ...

Uredske radne stolice - istra`ivanje deformacija i indeksa ...

Za udobno sjedenje nisu bitna samo i isključivo svojstva sjedala ili naslona, već i drugi činitelji poput dojma, rasterećenosti i opće ugode i opuštenosti orga-nizma, ali i zamora, biomehaničkih uvjeta, naprezanja i cirkulacije.

SVEUČILIŠTE U RIJECI TEHNIČKI FAKULTET - MATEMATIČKO ...

Kada naprezanja ili deformacije u vrhu pukotine prijeđu njihove kritične vrijednosti, dolazi do rasta pukotine pri čemu se unutar materijala stvaraju nove površine te uništava kohezija materijala.

Aminokiseline su organske kiseline, koje u svom sastavu ...

sposobnosti ispitanika u apsolutno maksimalnom intenzitetu naprezanja, tj. naprezanjima realizovanim u anaerobno-alaktatnom energetskom sistemu, već kao što je i teoretski u eksperimentu definisano, u submaksimalnom intenzitetu naprezanja tj. u anaerobno-laktatnom (glikolitičkom) i to za ...

OTPORNOST MATERIJALA II

Microsoft Word - Formule-2 kolokvij. OTPORNOST MATERIJALA II Naprezanja Tenzor naprezanja             zz yz xz yz yy xy xz xy xx ij           Vektor punog naprezanja  n ij n ...

Mlazno injektiranje – Projektiranje u uvjetima nesigurnosti ...

stanje naprezanja i interakcija mlazno-injektiranih elemenata i okolnog tla kod ovakvih konstrukcija značajno otežavaju modeliranje mehaničkog ponašanja tla

ZAVARIVANJE U POMORSTVU

Be~i} K., D`aferovi} M. KOMPARACIJA SOFTVERSKIH REZULTATA NAPREZANJA KOD REPARACIJE VNAM Software Results Comparison for Stresses During the Repair of HVAM (High Voltage Asynchronous Motors)

Numerièki proraèun temperaturnih polja i napona u zidnim ...

UVOD Kompleksnost kotlovskog postrojenja, slo`eni termomehani~ki procesi, te nestacionarnost su najva`nije karakteristike, koje ~ine prakti~no nemogu}im matemati~ki modelirati realni proces sagorijevanja, prenosa toplote i termomehani~kih naprezanja, ~ak i u slu~aju izolovanih komponenti ili procesa u ...

International Research/Expert Conference ”Trends in the ...

[1] Abaqus, User Guide [2] Talić-Čikmiš, A.: Prilog analizi naprezanja i deformacija u procesu izvlačenja pravouglih tijela, doktorska