Sputtr.com | Alternative Search Engine

Narednih

Poziv za učešde u ponudi za gradjevinske i instalaterske ...

Tokom narednih uključivati: - sprinkler sisteme - vodovod i kanalizaciju - električne instalacije - ventilacione sisteme HVAC - fasadne zidove i fasaderske radove - i druge Ovim putem, Plaza Centers poziva sve zainteresovane izvodjače, sa konkretnim iskustvom u izgradnji projekata, sličnih po veličini i ...

Finansijske usluge u jugoistočnoj Evropi

Verovatno će u narednih pet godina broj banaka na srpskom tržištu biti smanjen na dvadesetak banaka. Država planira da uskoro proda sve svoje akcije u domaćim bankama P redstavnici srpske vlasti odlučni su da reforma ban-karskog sektora bude završena tako što će se država, u narednih nekoliko ...

Z A K O N O R A D U

narednih dana i da to oglasi na način koji je pristupačan svim radnicima, kao i da vodi dnevnu evidenciju o prisutnosti radnika na radu. Ako je kod poslodavca rad organizovan u smjenama, zamjena smjena vrši se u

Uvod Karcinom predstavlja glavnik uzrok smrtnosti širom ...

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) procjenjuje da je tokom 2005. godine, u svijetu od malignih bolesti umrlo 7.6 miliona ljudi i da će ukoliko se ne preduzmu odgovarajuće mjere u narednih 10 godina život izgubiti još 84 miliona ljudi, od kojih će 70% biti iz nerazvijenih zemalja.

Presjek pola prekida a HGVč Poklonite mu novo srce pa ...

8 9 6 7 3 2 1 Presjek pola prekida a HGVč Poklonite mu novo srce pa zaboravite na njega narednih 20 godina !

Prognostički značaj sinusne deceleracije tokom dobutamin ...

Svi bolesnici su nakon 10-12 dana posle akutnog događaja podvrgnuti DSE testu, a koronarnoj angio-grafiji tokom narednih 3-6 meseci. U ispitivanje nisu uključeni bolesnici sa fibrilacijom pretkomora i prethodnom reva-skularizacijom (hirurška ili perkutana koronarna intervenci-ja).

HHyyppoo AAllppee--AAddrriiaa--BBaannkk IInnvveessttss 665500 ...

}e Srbija igrati veoma va`nu ulogu u toku narednih nekoliko godina. Trenutno se Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd nalazi me|u prvih pet banaka u Srbiji sa tr`i{nim udelom od 4%.

NEW SOLUTIONS OF MINE SHAFTS SAVREMENA REŠENJA U RUDNIČKOM ...

U nekoliko narednih godina u Poljskoj se planira otvaranje određenog broja novih jama i eksploatacija na dubljim horizontima u bar deset rudnika uglja i bakra.

UDK 577.1 : 61 ISSN 1452-8258 - Sne`ana Jovi~i}

smrti ili nefatalnog infarkta miokarda u narednih 10 godina ≥20%. Drugu kategoriju ~ine osobe sa dva ili vi{e faktora rizika kod kojih je 10-godi{nji rizik <20%.

The quality of life of lumbar radiculopathy patients under ...

narednih šest meseci. Posle četiri godine postojalo je neznatno sniženje vrednosti svih parametara za procenu kvaliteta života, zbog čega je potrebno duže pratiti ove