Sputtr.com | Alternative Search Engine

Narednog

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA ...

Nalozi koje banka primi nakon vremena predvi đenog za prijem naloga, bi će obra đeni narednog radnog dana na opisani na čin. Za usluge platnog prometa sa inostranstvom banka obra čunava i napla ćuje naknadu u skladu sa ovom Tarifom.

RSD – N1/01

obradi u istom danu, a da sve naloge primljene nakon ovog vremena, izvrši narednog radnog dana; To execute within the same day any duly completed payment order of the Client, if submitted by the time

Na osnovu člana 36

Ispravno popunjeni nalog Klijenta, primljen do isteka tekućeg bankarskog radnog dana u skladu sa terminskim planom Banke, Banka je du na da obradi sa valutom isti dan, a da sve naloge primljene nakon ovog vremena, izvrši narednog radnog dana sa valutom narednog dana, osim ukoliko nije drugacije ...

ZNAČAJ VENTRIKULARNIH EKSTRASISTOLA KOD MLAĐIH PACIJENATA ...

Sa VES mo e postojati i retrogradna kondukcija na atrije, koja mo e da dovede do resetovanja sinusnog čvora te produ enja narednog RR intervala više od 2 puta u odnosu na bazični, što izaziva subjektivne te-gobe, izra enije nesvestice pa i sinkope.

Akutno trovanje glifosat-surfaktantom sa neurološkim ...

Narednog dana stanje bolesnice donekle se stabilizo-valo - stanje svesti se normalizovalo, ali je i dalje bila neop-hodna adrenergička stimulacija zbog hipotenzije, pri čemu su postignute vrednosti srednjeg arterijskog pritiska do maksi-malno 85 mmHg.

SARAJEVSKA MEGILA MEGILA DE SARAJEVO THE SARAJEVO MEGILA

Uskoro je Zeki effendi Rafajlovi} ozdravio i narednog 20. sivana, na dan smrti Rav Mo{e Danona, oti{ao je na njegov grob kod Stoca da mu se pokloni i zahvali.

SLUŽBENI LIST

drugi 1. marta 1987., a sledeči svakog narednog 1. septembra i 1. marta. Kamatna stopa če se utvrdivati na sledeči način: Dugovi iskazani u švedskim krunama Kamatna stopa.za prvi kamatni period če iznositi 13,5

QLP*QRYLQDPD*

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Predsjedavaju*i Predsjedavaju*i Doma naroda Predstavni*kog doma Parlamenta Federacije BiH Parlamenta Federacije BiH Slavko Matic, s. r. Muhamed Ibrahimovic, s. r.

Engleski 3 za usmeni - Seminarski Maturski Diplomski Rad

Vratio se u UK sa izlozbenog sajma spreman da zatvori firmu, kada je njegov prodajni menadzer, koji ga je menjao narednog dana, pozvao da se susretne (sastane) sa Mitsui Corporation tri dana kasnije.

automjetet ligji i ri

Carina Kosova izdaje PLATNI NALOG u ime subjekata zajedno sa obrascem koji određuje vrstu akcize koja je obračunata i obe će biti poslati subjkekatu poštom najkasnije do 5 dana narednog meseca ili predstavnik subjekata može da uzima u prostorijma Carine Kosovas u Prištini.