Sputtr.com | Alternative Search Engine

Naselja

Stanovništvo Crne Gore prema polu, tipu naselja, nacionalnoj ...

1 CRNA GORA / MONTENEGRO ZAVOD ZA STATISTIKU / STATISTICAL OFFICE S A O P Š T E NJ E / RELEASE Broj / No : 83 Podgorica, 12. 07. 2011. godine Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori 2011. godine Census of Population, Households and Dwellings in Montenegro 2011 Stanovništvo ...

www.rapp.gov.rs ACCESSIBILITY TO PUBLIC SERVICES AS A TOOL TO ...

housing improvement in serbia transformacija seoskih naselja i unapre selu u srbiji ..... Đenje stanovanja na 183 elisavet thoidou the multifaceted role of transport corridors in spatial development: potentialities for regional policy ...

arhitektonski a tlas c rne g ore architectural a tlas of m ...

SADR AJ uvod 1. Regionalizacija teritorije Crne Gore u kontekstu teme publikacije 2. Tipologija tradicionalnih naselja 2.1. Tipologija tradicionalnih naselja po regijama 2.2.

Bioloska raznolikost Biodiversity

N epovoljan reljef, loπa obrada zeml-je, minska polja, privremena izbj egliËka naselja, NATO kampovi te odlaganje komunalnog otpada su najveÊi uzroËnici prom-jena u koriπÊenju zemljiπta koji vode ka gubitku biodiverziteta.

Stanovništvo prema starosti, polu i tipu naselja po ...

1 CRNA GORA / MONTENEGRO ZAVOD ZA STATISTIKU / STATISTICAL OFFICE S A O P Š T E NJ E / RELEASE Broj / No . 117 Podgorica, 6. 9. 2011. godine Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori 2011. godine Census of Population, Households and Dwellings in Montenegro 2011 Stanovništvo ...

Novi radiokarbonski datumi rane starčevačke kulture u Hrvatskoj

Prva datiranja naselja starčevačke kulture metodom 14 C u Hrvatskoj utvrdila su određeniju vremensku pripadnost Slavonskog Broda i Zadubravlja unutar kronološkog slijeda ranoneolitičkih naselja starčevačkog kulturnog kompleksa.

arhitektonsko n asljeđe b asena s kadarskog j ezera

Naselja jezera U basenu Skadarskog jezera prisutna su tri prostorna segmenta odnosno tri prostorne cjeline koje gravitiraju različitim opštinama i to: ...

DIFFERENCES IN POPULATION DEVELOPMENT OF IMOTSKI AND THE ...

Migracijska bilanca za Imotski i okolna ruralna naselja u razdoblju od 1981. do 2001. godine Settlement Number of inhabitants in 1981 Natural population increase 1981-1991 Expected number of inhabitants in 1991 Number of inhabitants in 1991 Net migration 1981/1991 Vinjani Donji 1,940 72 2,012 2,056 44 Vinjani Gornji ...

Upravna in druge *lenitve ozemlja RS Administrative and other ...

Praviloma ima naselje ime po zemljepisnem imenu, lahko pa tudi po imenih, povezanih z zgodovino in kulturnim izro*ilom naselja. Obmo*ja naselij morajo biti oblikovana tako, ...

A / SERBIA

E-75 – 1,5 km udaljen od centra naselja Stara Pazova, autoput E-70 je10,5 km udaljen, magistralni put M-22/1 prolazi kroz centar naselja Stara Pazova.