Sputtr.com | Alternative Search Engine

Nasilja

DRUŠTVENI KONTEKST KRIZE ŠKOLE I OBLICI ŠKOLSKOG NASILJA

Petre Georgievski Filozofski fakultet Univerzitet Sv. Ćirila i Metodija Skoplje Izvorni naučni članak UDK: 316:37(497.17) Primljeno: 13. 12. 2008.

Bosnia and Herzegovina

Konvencija o pravima djeteta (1989) Zakon o zastiti od nasilja u porodici 5 Član 18. Podnošenje zahtjeva za izricanje zaštitnih mjera. Zaštitne mjere mogu se izreći na zahtjev osobe izlo ene nasilju, odnosno njezinog opunomoćnika, ili na zahtjev policije, tu ilaštva, organa starateljstva ...

United Nations

Aktivnosti UNICEF-a u okviru ovog programa su fokusirane ka unapređenju ranog razvoja dece, promociji podjednakog pristupa kvalitetnom obrazovanju (posebno za romsku decu i decu sa smetnjama u razvoju), stvaranju podsticajnog okruženja za razvoj dece (kroz program „Škola bez nasilja") i jačanju ...

KALENDAR AKTIVNOSTI – KAMPANJA 16 DANA AKTIVIZMA PROTIV ...

2008 calendar of activities - 16 days of activism against gender based violence in bosnia and herzegovina kalendar aktivnosti – kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja u bosni i hercegovini

ZAKON O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI

ZAKON O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI I - OSNOVNE ODREDBE lan 1. Predmet Zakona Ovim Zakonom ureuje se: zaštita od nasilja u porodici, pojam nasilja u porodici, osobe koje se smatraju lanovima porodice u smislu ovog Zakona, nain zaštite lanova porodice, te vrsta i svrha prekršajnih sankcija ...

Council of Europe campaign to stop sexual violence against ...

Council of Europe campaign to stop sexual violence against children Stopping sexual violence against children through international standards Gordana Buljan Flander, Assoc. Prof. Director of Center for Child Protection (Croatia) HOW TO DEAL WITH CHILDREN VICTIMS OF SEXUAL ABUSE AND SEXUAL ...

Local publication for call for proposals

IPA 2010 - Potpora naporima organizacija civilnog društva za prevenciju nasilja među mladima i djecom te za njegovanje volonterstva među mladima Broj natječaja: EuropeAid/131825/M/ACT/HR Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU raspisuje poziv za dostavu projektnih ...

Strategija za SLG-final

Strategija za SLG-final. ** ***** ***** 45. *** 1. ***** * **** („***** ***** **", **. 55/05, 71/05-*****, 101/07, 65/08 * 16/11), **** ***** ***** ***** *!* ** *"**#**$* * ***%*!*$* ****&* **' (***)* * "***'*** * * "*****) *'****)* 1 ...

ZAKON O SPRJEČAVANJU NASILJA I NEDOLIČNOG PONAŠANJA NA ...

Slu bene novine Kantona Sarajevo 7/07 (12. mart 2007.) Skupština Kantona Na osnovu člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od 12. marta 2007. godine ...

Sexual Assault Its impact and how to deal with it

U nastojanju da pruži odgovarajuću pomoć Bosanskoj zajednici, uloženo je mnogo napora i sredstava u etničke, opšte i specijalizirane službe koje se bave pružanjem pomoći žrtvama nasilja i traume.