Sputtr.com | Alternative Search Engine

Naslje

AGRESIVNOST I PRIVRéENOST U PRIJATELJSKOM ODNOSU SREDNJOäKOLACA

Za benignu agresivnost smatra da je uro*ena, normalna obrambena reakcija koja je nuûna za opstanak jedinke i vrste, dok maligna agresivnost nije odre*ena naslje*em, bioloöki je ötetna i za napada*a i za ûrtvu te ju izaziva ûelja za razaranjem i uniötavanjem, a ne vanjska opasnost.

ZAKON O NA SLJE IV A NJ U O s tv ariv an je p ... - Skupstina ...

8 6 ; ˝ ˙ ˙ ˆˇ ˜ ’ ’ ; ˙˘ ˙ $ ˙’ " ˇ˝ &4 ˜ ˆ ... 9 ˚ ?˙˝ ˙. ˙˛ˇ ˜ ’ - ’ ˝ ˇ" ˇ˝ )# 2 ˆ " ˝ " ˆ " ˆ

Current Global and Local Issues and Problems Related to ...

232 PREGLEDNI ZNANSTVENI RAD ACS, Agric. conspec. sci. Vol. 64, No. 3, 1999 (231-241) SAéETAK Pregledni lanak u kojem su uvodno spomenuti bogato naslje﷿e pedologije u Hrvatskoj, te pokojni sveuiliöni profesori i znanstvenici koji su tome najviöe doprinijeli.

Otok PAG, HRVATSKA / Island of PAG, CROATIA

Kroz to bogato naslje|e sigurno }ete nas bolje upoznati. Jedinstveni anti~ki vodovod iz 1. st., relikvijar iz 4. st, ostaci ranokr{}anskih bazilika i srednjovjekovnih crkvica te drugi brojni nalazi svojevrsni su pe~ati koji svjedo~e o neprekinutoj niti `ivota na ovom podru~ju. hr-eng.qxd 7.1.2009 12:45 ...

Prostorni plan Opštine Herceg-Novi do 2020.g.

STANJE IVOTNE SREDINE I KULTURNOG NASLJE ð A, GLAVNI PROBLEMI 63 3.1 Opšte stanje i problemi ivotne sredine 63 3.1.1 Opšte stanje 63 3.1.2 Stanje kvaliteta ivotne sredine u Opštini Herceg Novi 65 3.1.3 ivotna sredina kopnenog dijela Opštine Herceg Novi 65 3.1.4 ivotna ...

Welcome word • •

Županije, sa 148 otoka, otoþiüa i hridi, koji su zbog svojih prirodnih vrijed-nosti, kulturno-povijesnog naslje ÿa i jedinstvene ljepote 1980-e godine

UVOD U NASLJEDNO PRAVO

1 UVOD U NASLJEDNO PRAVO UVOD U NASLJEDNO PRAVO * Pojam nasljednoga prava u objektivnom i u subjektivnom smislu * Pojam nasljednoga prava u objektivnom i u subjektivnom smislu * * Objekt nasljednoga prava: ostavina Objekt nasljednoga prava: ostavina * Teorije o pravnoj prirodi naslje * ivanja: 1 ...

Oporezivanje nasljedstva i darova

Koji se porez pla}a na naslje|enu, darovanu, ili po nekoj drugoj osnovi bez naknade ste~enu nekretninu ako ostavitelj ili darovatelj nije prilikom na-bave nekretnine koristio pravo na odbitak pretporeza?

6. NEKRETNINE, POKRETNINE I IMOVINSKA PRAVA

Vrsta prometa nekretnina Porezni obveznik Kupoprodaja Kupac Naslje|ivanje Nasljednik ili zapisovnik Zamjena Sudionik u zamjeni Dioba Sudionik diobe Darovanje Daroprimatelj Ostali na~ini stjecanja Stjecatelj

Oporezivanje nasljedstva i darova

S obzirom da je prema propisima o naslje|ivanju nasljednica u odnosu na ostavi-telja u drugom nasljednom redu rije~ je o stjecanju na koje se pla}a posebni porez na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrako-plove.