Sputtr.com | Alternative Search Engine

Nastaju

SEMINAR ZA LEKARE

Abnormalni nalazi se mogu naći kod poremećaja koji nastaju na nivou perifernih nerava, pleksusa, spinalnih korenova, kičmene moždine, moždanog stabla, talamokortikalne projekcije i primarne somatosenzorne kore.

Mladen Franjo - ILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG ...

d) Askospore – nastaju u mješinastoj stanici, askusu, obično po osam askospora. e) Bazidiospore – nastaju na stapci, te su karakteristične za gljive stapčarke.

HUMANA ZRELA POSTELJICA U ODNOSU NA @IVOTNU DOB TRUDNICE

Postavlja se pitanje nastaju li u posteljici starijih trudnica morfo-lo{ke promjene koje mogu uzrokovati poreme}aje tijeka trudno}e te fetalnog rasta i razvoja?

KLINIČKI ZNAČAJ SOMATOSEN Z ORNIH EVOCIRANIH POTENCIJALA ...

Sažetak: Evocirani potencijali su odgovori (električni signali) koji nastaju u nervnom sistemu kao odgovor na stimuluse. Somatosenzorni evocirani potencijali (SSEP) su neinvazivne metode ispitivanja u smislu repetitivne, submaksimalne, električne stimulacije senzornih ili mešovitih perifernih ...

Porezne i poslovne vijesti

Nadalje, povrat troškova radnicima ne smatra se oporezivim primitkom, pri čemu Porezna uprava svoj stav obrazlaže time da ti troškovi ne nastaju povodom davanja naknade radnicima za obavlje-ni rad, niti se tim putem namjerava tim radnici-ma pogodovati, nego su oni sastavni dio i nastaju tijekom i za ...

Cancer of the Colon and Rectum

Kancerogene ćelije br e nastaju i br e se razmno avaju od zdravih ćelija. Neke kancerogene ćelije mogu formirati male izrasline koje se zovu tumorima.

Ekstrofi ja mokraćnog mjehura - epispadija kompleks s ...

h* p://hrcak.srce. hr/medicina medicina 2009, Vol. 45, No. 2, p. 180-186 180 SAŽETAK. Cilj: Ekstrofi ja mokraćnog mjehura - epispadija kompleks obuhvaća prirođene anomalije središnje linije * jela koje nastaju zbog nezatvaranja infraumbilikalnog dijela prednje trbušne s* jen-ke ...

Određivanje diazepama i njegovih metabolita u serumu ...

Metabolizam diazepama odvija se u jetri u dve faze, prilikom kojih nastaju farmakološki aktivni metaboliti. U pr-voj fazi dolazi do demetilacije diazepama (odvaja se metil supstituent u polo aju N-1 diazepinskog prstena) i nastaje N-desmetildiazepam (nordiazepam).

Lečenje zatvorenih preloma pilona tibije kombinacijom ...

Intrartikularni kominutivni prelomi distalnog dela tibije najčešće nastaju pri padu na stopalo sa visine, pri čemu se sila prenosi vertikalno naviše i talus de-luje kao klin o koji se lomi pilon tibije, tj. njegova prednja i zadnja ivica 2.

Ćelije, tkiva i organi imunskog sistema

Hematopoeza * Sve ćelije krvi nastaju od jednog tipa ćelija koje su označene kao hematopoetske stem ćelije (HSC ) * Stem ćelije su ćelije koje mogu da se diferenciraju u druge tipove ćelija; one su samoobnovljive i veličinu populacije održavaju ćelijskom deobom. ćelijskom deobom.