Sputtr.com | Alternative Search Engine

Nastalog

NEUROFIZIOLOŠKE DIJAGNOSTIČKE METODE ...

Odgovor nervnog sistema na stimulus se mo e objekivno pratiti registracijom nastalog akcionog potencijala du celog aferentnog puta, od periferije do centra, ...

UTJECAJ HISTEROSKOPSKE METROPLASTIKE NA NASTANAK, TIJEK I ...

... {kom spajanja Müllerovih cijevi i resorpcije u me-|uvremenu nastalog septuma se u literaturi veoma razli-~ito iznosi. Razlog tomu je djelomi~no i zbog razli~itih ...

ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

Zbog ponovno nastalog ikterusa i holangitisa urađena je endoskopska retrogradna holangiopankreatografija i dijagnostikovan metastatski adenokarcinom učnog voda.

A REVERSIBLE POSTERIOR ENCEPHALOPATHY SYNDROME CAUSED BY ...

Slučajevi prikazani u ovom radu su primjer PRES sindroma nastalog kao posljedica eklampsije. Željeli smo ih prikazati zbog potrebe da podsjetimo radiologe i kliničare na postojanje ovog kliničkog i radiološkog entiteta kod paci-jenata oboljelih od prethodno navedenih stanja, ...

Sporazum o pravilima i uslovima za kori²enje elektronskih ...

U slu*aju neizvrÂenja naloga nastalog zbog greÂke Klijenta, Banka ne snosi odgovornost. Klijent je odgovoran za ta*nost svih podataka u nalogu, te snosi rizik unosa neta*nih podataka.

Application of radial forearm free flap in extraoral soft ...

Uklanjanje tumora i pokrivanje nastalog defekta izvođeno je u istom aktu, simultanim radom dve ekipe hirurga. Preoperativno, primenom Alenovog testa ispitivana je eventualna dominatnost a. radialis u odnosu na a. ulnaris , ...

AKTUELNI PROBLEMI CURRENT TOPICS - ATEROSKLEROZA I FAKTORI ...

... već i zbog nastalog invaliditeta ili trajno izgubljene radne sposobnosti. Dosadašnja saznanja bazirana na rezultatimana mnogobrojnih studija pokazuju, ...

Therapeutic profile of valsartan

Blokiranjem uËinak a an giotenzina II nastalog u sustavu renin-angioten-zin na AT1 receptoru ( Slika 1 ), valsartan kontrolira ponov-nu apsorpciju natrija, ...

TEHNO-EKONOMSKE SMJERNICE ZA IZRADU SEKTORSKIH PROGRAMA ZA ...

Struktura otpada je jedan od najznačajnijih čimbenika koji utječe na stupanj razgradnje i količinu nastalog CH 4. Temperatura, sadr aj vlage i pH otpadnog materijala te sadr aj hranjivih tvari utječu na brzinu rasta bakterija, a samim time i na brzinu i stupanj razgradnje organskog materijala.

OPTIMIZACIJA OBLIKA HIDRAULIČKIH DIJELOVA FRANCISOVE TURBINE ...

Dodatno su opisani postupci napredne praktične primjene na zahtjevnm realnim problemima propagacije poplavnog vala nastalog uslijed pucanja brane, ...