Sputtr.com | Alternative Search Engine

Nastanka

Peptička ulkusna bolest Peptic Ulcer Disease

Porastom doze raste i rizik od nastanka klinički ozbiljnih oštećenja sluznice. Za opora-vak aktivnosti COX-1 i normalizaciju sinteze PG potrebno je između 5 do 14 dana prekida uzimanja NSAR.

Aircraft Contrails Factsheet

United States Environmental Protection Agency EPA 430-F-00-005 September 2000 www.epa.gov Air and Radiation (6205J) 1EPA 2 Printed on paper that contains at least 30 percent postconsumer fiber.

Metabolički sindrom - međuodnos inzulinske rezistencije ...

Mehanizmi nastanka hipertenzije u pretilih 1. povećani minutni volumen 2. povećana simpatička aktivnost 3. povećana aktivnost renin-angiotenzin--aldosteronskog sustava 4. inzulinska rezistencija i hiperinzulinemija

TRANSITORY ISCHEMIC ATTACK- CLINICAL DIAGNOSIS ** TRANZITORNI ...

ezu da je ABCD2 skor (srednji i visok rizik od nastanka ishemijskog moždanog udara) dobar pokazatelj neposrednog rizika od nastanka ishemijskog moždanog udara.

SISTEM UPRAVLJANJA I PLANIRANJE U VANREDNIM SITUACIJAMA

Uglavnom, tipični programi su: - program izgradnje i razvoja sistema monitoringa i prognoze nastanka i nastanka razvoja opasnih stanja tehnoloških procesa i prirodnih pojava; ...

Dijareja izazvana Clostridium difficile kod bolesnika sa ...

Za validno utvrđivanje izvora nastanka CDAD i puta prenosa spora C. difficile potrebno je pregledati stolicu bolesnika na prijemu u bolnicu, ali i briseve bolničkih površina, predmeta, aparata kao i ruku medicinskog osoblja.

Greške i komplikacije torakalne drena e

Cilj istra ivanja bio je da se doka e da poštovanje savre-menih principa i protokola torakalne drena e smanjuje mogućnost nastanka grešaka i komplikacija i čini lečenje efikasnijim.

ULTRAZVU * NA METODA ISPITIVANJA ENERGETSKIH TRANSFORMATORA

Poznavanje lokacije je vrlo bitno zbog toga öto ugroûenost transformatora s obzirom na PI ovisi o njihovom mjestu nastanka. Nije potrebno posebno naglaöavati da je lokacija PI bitna za sanaciju doti*nog problema i gdje *e se ona provesti: na terenu ili u tvornici.

Svjetski dan srca 2009. u Rijeci

Oni su ti koji bi trebali osigurati povoljne radne uvjete kojima bi se smanjila moguÊnost nastanka kardovaskularnih bolesti. No i svaki pojedinac na svom radnom mjestu moæe tako﷿er uËiniti dosta za poboljπanje vlastitog zdravlja.

Acta 332 25.11-03 brez CM

geomorphological conditions of the genesis of the ponor jovac cave (croatia) geomorfoloŠke okoliŠČine nastanka jame ponor jovac (hrvaŠka) ...