Sputtr.com | Alternative Search Engine

Nastanka

TUMAČ REČI/ GLOSSARY /

TUMAČ REČI/ GLOSSARY / IAS/IFRS MRS/MSFI REF. Accounting policies Računovodstvene politike Accrual basis Načelo nastanka događaja (uzročnosti) Accumulated profit Neraspoređeni dobitak Adjustment Prilagođavanje / Korekcija Aggregation Grupisanje Alternative treatment Alternativni postupak ...

Pitanja razine A (Hrvatski / Engleski) Karijesologija 1. Rast ...

/ Fissure sealents and dental caries (indication, contraindication, materials)? 39.Testovi za procjenu rizika od nastanka karijesa? / Tests for assessment of caries risk? 40.Imunološki aspekti zubnog karijesa ...

Rezistencija zoonotskih patogena koji potiču iz mesa ivine ...

Rezistencija zoonotskih patogena koji potiču iz mesa ivine ... Antimicrobial Resistence of Zoonotic Pathogens Originated ... tehnologija mesa 49 (2007) 3-4, 147-152 147 Uvod Problem rezistencije prema antimikrobnim le-ko vima najviše se povezivao za širenje i mehanizam nastanka rezistencije ...

ŠTETE OD MRKOG MEDVJEDA (URSUS ARCTOS L.) NA ŠUMSKIM ...

U području Koprivnice, radovi na iskorištavanju šuma vršeni su u godinama prije nastanka šteta (GJ Semešnica 2004. god.) i neposredno za vrijeme nastanka šteta ...

UDRUŽENJAINTERNISTA SRBIJE

Dakle, rano i pravovremeno otkrivanje subjekata sa postojanjem faktora rizika za nastanak LVH i njihovo pravovremeno lečenje bi bila prva mera za njihovu zaštitu od nastanka ove ozbiljne komplikacije.

ANTIFOSFOLIPIDNI SINDROM: KLINI^KOSTANJEKOJESE NEDOVOLJNO ...

nastanka tromboze (dehidratacija, hirur{ka intervencija, trudno}a, poro|aj, malignitet, imobilizacija, terapijskaprimena DDAVP npr. u insipid nom dijabetesu).

Kardiovaskularne bolesti i opstrukcijska apneja u snu

Adekvatno lijeËenje bolesnika s OAS primjenom CPAP-ureaja, znaËajno smanjuje moguÊnost nastanka ishemije ili infarkta miokarda. 12 Uslijed hipoksije s hiper-kapnijom u snu, u manjem postoku (u svakog petog ili πes tog) bolesnika s OAS, javlja se pluÊna arterijska hiperten-zija, ponekad i ...

INTRACEREBRALNA HEMORAGIJA-UČESTALOST I ZNAČAJ FAKTORA RIZIKA

MeĎutim, pored brzog i značajnog napretka u dijagnostici, značajnog pomaka u razumijevanju složenih patofizioloških procesa tokom nastanka i razvoja SAH i IH, pa samim tim i napretka u liječenju, mora se istaći da danas ova dva sindroma spadaju u najteže kliničke entitete sa visokom ...

Influence of lasting diabetes and nonadjustable glycosylated ...

Med Glas Ljek komore Zenicko-doboj kantona 2011; 8(1):56-60 SAŽETAK Za istraživanje precipitirajućih faktora nastanka multiple skleroze ili uvoda u relaps bolesnika s.

BUSINESS FORUM

Radna početku prikazuje historiju razvoja Europske organizacije za patente od nastanka do danas te njenu ulogu u svjetskom okviru (prije svega poređenje s Sjedinjenim Američkim Državama i Japanom) .