Sputtr.com | Alternative Search Engine

Nazvan

Anemija u kroničnoj bubrežnoj bolesti Anemia in chronic ...

Anemija je posljedica kroničnog zatajenja srca i kroničnog zatajenja bubrega, ali i stanje koje pogoršava zatajenje oba organska sustava, što čini začarani trokut nazvan "srčanobubrežni anemija sindrom".

A REVERSIBLE POSTERIOR ENCEPHALOPATHY SYNDROME CAUSED BY ...

... eclampsia, reversibility, neurological defi cit Sažetak: Ista klinička slika i radiološka prezentacija opisana kod pacijenata sa više različitih patoloških stanja (hipertenzivna encefalopatija, eklampsija, uremija, primjena imunosupresivne terapije, porfi rija) predstavlja sindrom nazvan PRES ...

ODNOS SIMPTOMA ANKSIOZNOSTI I DEPRESIJE I DIMENZIJA LI ...

Jedan je uklju*ivao i simptome anksioznosti i simptome depresije, a nazvan je internalizirani poreme*aji, a drugi je obuhva*ao deficit paûnje i hiperaktivni poreme*aj te poreme*aje opho*enja i nazvan je eksternalizirani poreme*aji (Davis on i Neale, 1999) .

Kožne promjene kod bolesnika s dijabetesom u Karlovačkoj ...

Oštro ograni-čen eritem, najčešće na potkoljenicama i stopali-ma kod dijabetičara, nazvan je erisypelas like erythema , no ovdje se radi o poremećaju mikro-ciruklacije, a ne erizipela, jer nema povišene sedi-mentacije, pireksije i leukocitoze 6.

New Tendencies

Izložba pred stavlja brojne radove programirane i luminokinetičke um­ jet no sti i NT se profilira u najveću međunarodnu izložbu i naj­ o buh vatniji network te umjetnosti. ¶ U katalogu druge iz lož be NT­a (1963.) objavljen je tekst Matka Meštrovića, kas ni je simp to matično nazvan 'Ideologija ...

SAKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA DATA ACQUISITION AND PROCESSING

Treći deo modela, nazvan prezentacija, obezbeđuje prikaz, memorisanje i štampanje rezultata, prenos fajlova podataka između različitih aplika-cija, komunikaciju između sistema i rad u mre i, /1,2/.

Agrusculturae Conspectus Scientificus

Taj novi sustav ocjenjivanja koji se poeo primjenjivati krajem 1997. godine nazvan je ìSystem 97î. Komponente varijance i heritabilitete svojstava koja se linearno ocjenjuju istraûivali su brojni autori (Short i Lawlor, 1992; Laschtowiczka 1993; Casanova i Bˆbner, 1996; Schmitz-Hsu, 1997).

RAZVOJNA I EKONOMSKA POLITIKA I KREATIVNI KAPITAL

ekonomskom značaju kreativnih delatnosti 1998. godine u Velikoj Britaniji nazvan je mapiranjem kreativnih industrija (sama studija je naslovljena The Creative Industries Mapping Document).

Marina Cvetaeva'sìPoetyî. An analysis Maria GraziaBartolini

{Gdenasmorkom Nazvan{plaq! 2 The hierarchical reversal enacted by ontological debasement may disclose an overt reference to the Platonic myth of the cave: Socrates: And now, let me give you a parable to show how far our na-tureis enlightened or unenlightened.

ODREDIVANJETIROTROPIN-STIMULISUCIHANTITELAKODNOVOOTKRIVENIH ...

Takode je ut­ vrdenodaako se serumibolesnika kojisu oboleli od ove bolesti, prethodnoinkubirajusahornogenatima animalnestitnezlezde, gubestirnulatornusposob­ noststopredstavlja i jedanodprvihtestova za ispitivanjepatoloskestimulacije, nazvan LATS Pro­ tektorTest[14].