Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ndodhur

MEM Informer MEM - NË ENERGJETIKË

MEM Informer1 May - 2009MEM Informer Periodical Bulletin of Ministry of Energy and Mining, - Year IV, No. 4, May 2009 NDRYSHIMET NË ENERGJETIKË KANË NDODHUR MEM promovon shfrytëzimin e energjisë solare në QKUK Kosova në rrugë të mirë për përmbushjen e obligimeve ndaj TKE-së Resurset ...

Greece Hungary Ireland Italy Latvia Lithuania Luxembourg ...

Kjo ka ndodhur gjatë Këshillit evropian në Selanik në qershor 2003, kur me BE-në ka kryesuar Republika e Greqisë dhe është qartësuar që shtetet e Ballkanit perëndimor mund të anëtarësohen ne BE.

Swiss Project for Horticultural Promotion - Kosovo (SPHP-K)

Një kthese e madhe ka ndodhur ne komponentin e çajit, me kompletimin e zinxhirin përpunues ne Kosove,ku menjëherë, është bere ne ngritjen e interesimit te kultivimit te çajrave dhe bimëve mjekuese .

TERMS OF REFERENCE

Si rezultat i konfliktit që ka ndodhur në Kosovë gjatë viteve 1998 dhe 1999, paqartësia e të drejtave pronësore lidhur me pronën e paluajtshme private, përfshirë pronën bujqësore dhe komerciale, ka paraqitur sfida serioze në mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut – dhe ka ndikuar ...

TERMS OF REFERENCE

Si rezultat i konfliktit që ka ndodhur në Kosovë gjatë viteve 1998 dhe 1999, paqartësia e të drejtave pronësore lidhur me pronën e paluajtshme private, përfshirë pronën bujqësore dhe

METODAT E LLOGARITJES SË ZHVLERËSIMIT

Gjatë vitit që mbaron në datën 31 Dhjetor 2002 kanë ndodhur transaksionet e mëposhtme: 1) Makina 1 u shit për £6,000. 2) Makina 3 u largua duke u këmbyer me një makinë të re, Makina 5.

KUSHTETUTA E REPUBLIKES SE SHQIPERISE

KUSHTETUTA E REPUBLIKES SE SHQIPERISE Ne, Populli i Shqipërisë, krenarë dhe të vetëdijshëm për historinë tonë, me përgjegjësi për të ardhmen, me besim te Zoti dhe/ose te vlera të tjera universale, me vendosmërinë për të ndërtuar një shtet të së drejtës, demokratik e social ...

shendeti

Në Shqipëri, vitet e fundit, kanë ndodhur ndryshime demografike, mjedisore, në gjendjen social-ekonomike, arsimore, në strukturën e familjes, në urbanizim e ndërtim, të cilat kanë pasur ndikim të drejtpërdrejtë apo të tërthortë në shëndetin e popullatës dhe në cilësinë e jetesës, ...

REPUBLIKA E SHQIPËRISE MINISTRIA E FINANCAVE AGJENCIA E ...

2 Pasuria me numer 2/53, e llojit: Truall (shesh paranderje), e ndodhur ne zonen kadastrale 2917. 3143.4 Qyteti Permet 2.520.000 22.03.2011 ora 10.00 Pasuria e llojit: are+truall 489 m2 prej te ciles truall 200m2, nga kjo shtepi banimi 50 m2, me nr.pasurie 148/17, vol.1, faqe 98, zona kadastrali ...

E drejta juaj për një seancë shqyrtimi administrative

Përfitimet përfshijnë: FIP, Triska Ushqimesh, Medicaid, Asistencë Shtetërore për Paaftësi, Asistencë Shtetërore për raste Urgjence, Asistencë për Kujdesin e Fëmijëve dhe Përfitimet nga Work First. Çfarë ka ndodhur me përfitimet e mia?