Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ndrore

dhe Institucionet n

ndrore, e krijojnë Sistemin e Bankave Qendrore ) Banka Evropiane për investime (duke përfshirë Fondin Evropian për Investimeve) Gjithashtu ka dhe dy Komitete Këshilluese të instituci