Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ndruar

2006 Albanian Continuers Level examination

Lista ime e gjërave që do të sjell është shumë e gjatë, por duke qënë dimër në Australi më duhet të kem disa palë rroba për tu ndruar sepse larja dhe tharja nuk do të jetë e lehtë.

Misioni i Vëzhgimit të Zgjedhjeve - I. HYRJE

... ë s , nxor r ë n Deklarat ë n e Konstatimeve dhe P ë rfundimeve Paraprake, ku pasqyroheshin v ë zhgimet e tyre gjat ë dit ë s s ë zgjedhjeve dhe fillimit t ë procesit t ë num ë rimit. 2 N ë periudh ë n pas - zgjedhore, MVZ - ja e OSBE/ODIHR - it ë sht ë p ë rq ë ndruar n ...

Kriminaliteti kompjuterik si formë e re e fenomenologjisë ...

... mënyrë elektronike me vetëdije ndryshohen (manipulimi kompju* terik), shkatërrohen (sabotazhi kompjuterik), në mënyrë të paautorizuar shfrytëzohen (shpiunazhi kompjuterik) 19 Eksperti i njohur botëror në fu* shën e kriminalitetit kompjuterik Don Parker, vëmendjen e tij e ka përqë* ndruar ...

LULET E VERËSË

1 : 13 Nga ari, nga ergjëndi, 1 : 14 Nga floriri, nga drita 1 : 15 Llapëtin gjithë vëndi, 1 : 16 Tfaqet natënë dita. 1 : 17 Zonjat bukuroshe 1 : 18 Veshur, rrobat' e arta, 1 : 19 Vashatë vogëloshe, 1 : 20 Të bardha posi karta. 1 : 21 Djemthit e përkëdhelur 1 : 22 Të lartë e të ndruar 1 : 23 Me zëmërë ...

QURAN ( ALBENIAN ) 14 - Ibrahim

Dhe shembulli i fjalës së keqe si një pemë e keqe që është shkulur mbi tokë e që nuk ka të qëndruar. 27. All-llahu forcon ata që besuan në fjalëne fortë (të mirë) në jetën e kësaj bote e edhe në botën tjetër, ndërsa mizorët ...