Sputtr.com | Alternative Search Engine

Nebadartulia

- GTCC – 1.600; (BMW).

9.1 nebadarTulia saWis hidro an hidro-eleqtro gamaZliereblis gauqmeba 10.1100..10. dakidebadakideba: ::: 10.1 nebadarTulia amortizatorebis da zambarebis Secvla.

saqarTvelos sazogadoebriv saqmeTa instituti

saaplikacio forma sertificirebuli kursebisaTvis saqarTvelos sazogadoebriv saqmeTa instituti sertificirebuli kursis saxelwodeba nebadarTulia mocemuli formis kopireba ...

enobrivi ganaTlebis zogadevropuli instrumenti

kvlevis xelaxali gamocema nebadarTulia mxolod arako-merciuli miznebisaTvis da wyaroSi miTiTebuli pirobe-bis gaTvaliswinebiT. Targmani ganxorcielda evropis sabWos ...

enobrivi kompe enobrivi komp eeetenciebis tenciebis tenciebis ...

kvlevis xelaxali gamocema nebadarTulia mxolod arakomerciuli miznebisaTvis da wyaroSi miTiTebuli pirobebis gaTvaliswine-biT. Targmani ganxorcielda evropis sabWos ...

finansuri instrumentebi – ras mogvitans axali weli?

... da SefasebasTan dakavSirebul moTxovnebs. es standarti savaldebuloa 2013 wlis 1 ianvriT dawyebuli saangariSgebo periodebisTvis da misi ufro adre danergva nebadarTulia.

www.idpvoices.org

teqstis nawilobrivi an sruli gamoyeneba nebadarTulia mxolod im SemTxvevaSi, Tu miTiTebuli iqneba wyaro. gavrceldeba usasyidlod. madlobas vuxdiT

farmacevtuli medikamentebis bazarze fasebis regulirebis Sesaxeb ...

arsebul fasebis dones (es qveynebia safrangeTi, germania, italia, Sveicaria, SvedeTi, didi britaneTi da aSS). kanadaSi nebadarTulia fasebis zrda inflaciis gaTvaliswinebiT.

lanCxuTis municipalitetis ekonomikuri ganviTarebis gegma

nebadarTulia TevzWera da aseve mosaxleobas aqvs SesaZlebloba parkis teritoriaze ufasod moaZovos saqonels, rasac aranairi specialuri nebarTvis gacema ar sWirdeba.

preeklampsia

pirobebSi nebadarTulia diurezuli saSualebebis (laziqsi, osmodiurezuli preparatebi) gamoyeneba hematokritis kontroliT. hematokritis done ar unda

sakvebi produqtebis danamatebi

msoflioSi warmoebuli sakvebi danamatebis ricxvma 500–s gadaaWarba; aqedan Cvens qveyanaSi nebadarTulia da iyeneben, albaT, mis naxevars (zusti monacemebi ar