Sputtr.com | Alternative Search Engine

Nebytov

NEBYT/nájem www.realitnirevoluce.cz Upozorn ění: tento ...

Škody na Nebytov ém prostoru je nájemce povinen pronajímateli uhradit nebo je odstranit na své náklady. Ve vyklizeném Nebytovém prostoru se nebudou nacházet žádné movité v ěci, na které by si nájemce činil

Vlastníci bytov a nebytov˝ch priestorov :

1 ZMLUVA O V›KONE SPRÁVY uzatvorená pod*a zákona *. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytov˝ch priestorov v znení neskoröích predpisov medzi t˝mito zmluvn˝mi stranami: Vlastníci bytov a nebytov˝ch priestorov :.....

CODEXIS: 116/90 Sb. ZÁKON O NÁJ

116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytov˝ch prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č. 360/2005 Sb.

Zákon 182 - metodika pre pred VV

JEDNODUCHÁ VÄ Č äINA ZÚ Č ASTNEN›CH VLASTNÍKOV bytov a nebytov˝ch priestorov (ak počet zúčastnen˝ch vlastníkov bytov a nebytov˝ch priestorov v dome neumoûňuje hodinu po začatí schôdze vlastníkov právoplatné hlasovanie, rozhoduje sa nadpolovičnou väčöinou zúčastnen˝ch) ...

Písomné hlasovanie v zmysle zákona 182/1993 Z.z. a jeho ...

(5) Za kaûd˝ byt a nebytov˝ priestor v dome má vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome alebo spoluvlastníci jeden hlas pripadajúci na ich byt alebo nebytov˝ priestor v dome.

(Microsoft Word - 72_1994 Sb. Z\341kon o vlastnictv\355 byt\371)

72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. b*ezna 1994, kter˝m se upravují n*které spoluvlastnické vztahy k budovám a n*které vlastnické vztahy k byt*m a nebytov˝m prostor*m a dopl*ují n*které zákony (zákon o vlastnictví byt*) Zm*na: 273/1994 Sb.

Zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov internet

Zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov a nebytov˝ch priestorov bytového domu ..... ulica, č. súpisné. ....., č. vchodu. .....,

STANOVY Stavebného bytového druûstva Bratislava IV

Činnosť druûstva je zaloûená na vlastníctve bytov a bytov˝ch domov, rodinn˝ch domčekov, objektov s nebytov˝mi priestormi a na správe a prevádzke bytov˝ch domov a nebytov˝ch priestorov.

Vysvetlenie k vyúčtovaniu 2009_spredpisom_sro

Jedná sa o zmenu úhrad do fondu opráv kde v § 10 ods. 1 posledná veta znie: „Vlastníci bytov a nebytov˝ch priestorov v dome vykonávajú úhrady do fondu prevádzky, údrûby a opráv pod ľ a ve ľ kosti spoluvlastníckeho podielu; ak je sú č as ť ou bytu balkón, lodûia alebo terasa ...

Domovní řád 2010

Domovní řád Stavebního bytového druûstva Olomouc, U Kovárny 540/44, Olomouc Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob uûívání domů, bytů, nebytov˝ch prostor a společn˝ch částí domu v domech ve vlastnictví Stavebního bytového druûstva ...