Sputtr.com | Alternative Search Engine

Nedenle

Analysis of the empathy and the critical thinking disposition ...

Bu nedenle öğretmen yetiKtirilmesinde, öğretmen adaylarının ne düzeyde bu bilgi ve becerilere sahip olduklarının belirlenmesi önem kazanmaktadır.

24 VDC SUPPLY UNIT

Bu nedenle besleme ünitesi her an haz›r durumda olmal›d›r. DC besleme ünitesi bir redresör ve akülerden oluþur. Tüm elektrik tesislerinde, ...

Sürdürülebilir Çevre Eğitimi Açısından İlköğretim ...

Bu nedenle, günümüzde var olan ve gelecekte yaygın olan eğilimleri göz önünde bulundurarak geleceğin öğretmenlerinin ve öğrencilerinin bu dönüşümler ışığı altında bir çevre eğitimi almaları için programları bu ilkeler doğrultusunda değiştirmek ve/veya düzenlemek ...

Romatizmal Hastalõklarda Anti-TNF * laç Kullanõmõ

T lenfositlerinde ise TACE aktivasyonu etkin de*il-dir. 2 Bu nedenle T hücrelerinde sentez edilen TNF-α'lar membrana ba*lõ olarak kalõr. Makrofajlarda sentez edilenler ise TACE ile parçalanarak ortama salõnõrlar.

Ksilazin-Kematin ile Anestezi Edilmifl Köpeklerde Yohimbin ...

Bu nedenle bu çalıflmamızda, kliniklerde yaygın olarak kullanılan ksilazin ve ketamin ile kombine anestezi sırasında epinefrinin aritmik dozu üzerine yohimbin ...

Paratiroid adenomunda Tc-99m MIBI retansiyonu ile intakt ...

Paratiroid adenoml arýnýn küratif tedavisi hiperfonksi-yone dokunun cerrahi rezeksiyonu olup, bu nedenle adenomun yerleþim inin doðru belirlenmesi çok önem-lidir. Tc-99m ...

HAKLARI E ** T * M * PROGRAMININ DE * ERLEND * R * LMES * 1

Bu nedenle insan haklarõ e*itimi, sosyal ve politik e*itimin bir parçasõ olabilmelidir (Cunningham, 1991:102). 1995 yõlõna kadar Vatanda*lõk Bilgisi adõ ile yürütülmekte olan ders, ...

Malignensili Çocuklarda Varisella-Zoster Virüs Enfeksiyonu.

Malignensili Çocuklarda Varisella-Zoster Virüs Enfeksiyonu. 11 Özet Amaç: Amaç: Varisella-zoster virüs enfeksiyonu maligniteli hastalarda en önemli mortalite ve morbidite nedenle-rinden biridir.

Bir Kearns-Sayre Sendromu Olgusu (Çocukluk Çağında ...

Bu nedenle özellikle erken çocuklukta gelişen mitokondriyal hastalıkların tanısı için yapılan kas biyopsilerinde solunum zincirinin aktivitesini gösteren enzim boyamalar çok önemlidir.

Türkiye'de Paylașılmıș Psikotik Bozukluk (Folie à Deux)

Bu nedenle toplumlarda görülen her olgunun bildirilmesi, izlenmesi, benzer çalıșmaların toplanması, ortaya konması gerekmektedir. Anahtar Sözcükler : ...