Sputtr.com | Alternative Search Engine

Nedovoljno

ANTIFOSFOLIPIDNI SINDROM: KLINI^KOSTANJEKOJESE NEDOVOLJNO ...

48 Dr Svetlana\uki}, Ode ljenjezahematologiju, Internaklinika, Klini~kicentar Kragujevac Zmaj Jovima30-3334000 Kragujevac, Srbija tel. 064-1326777 COBISS.

PROBLEM NEZAPOSLENOSTI KAO POSLEDICA DRUäTVENOEKONOMSKIH ...

Ograni č avaju ć i faktori za oûivljavanje proizvodnje, öto je osnovni uslov za brûe zapoöljavanje i dalje su: nedovoljno koriö ć enje kapaciteta, hroni č ni nedostatak obrtnih sredstava i nelikvidnost, nedostatak doma ć e akumulacije, nedostatak inostranih sredstava, oteûani plasman u ...

POVEZANOST SAMO OPT ERE * IVANJA S POZITIVNIM I NEGATIVNIM ...

6 ako je prisutno viöe mogu*ih uzroka pa tako ako osoba doûivi neuspjeh pod odre*enim okolnostima (npr. nedovoljno ulaganje nap ora, anksioznost i sl. ) , neuspjeh se moûe atribuirati prepreci i ne predstavlja dokaz nesposobnosti osobe.

DIPLOMSKI RAD

U ovom je diplomskom radu, za potrebe tog projekta, izrađen novi računalni program, kojem je svrha analiza i detaljno opisivanje nedovoljno opisanih NRPS sustava.

Newsletter 1 Tempus-Projekt: STEAMED Standardizacija u ...

Drugi problem su nedovoljno i neodgovarajuće korištenje sredstava informatičke tehnologije u obrazovnom procesu, npr. telemedicine i e-obrazovanje (učenje na daljinu).

Inflamatorni tumori izuzetno su rijetke, ogranicene, obicno ...

Etiologija i histogeneza ovih promjena nedovoljno je do sada razjašnjena. U literaturi je opisano oko 200 slučajeva ove bolesti. Cilj istra ivanja je bio utvrdjivanje učestalosti i tipa morfoloških odnosno celularnih karakteristika ovih lezija.

POVEZANOST DJECE 5-8. RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE I NEKIH

U zakljuèku, sportski programi koji se nude u školama morali bi sadr avati i aktivnosti u kojima se djeèaci poveæane tjelesne mase neæe osjeæati nedovoljno sposobnima, a mo da èak i neke sportove u kojima je bitna ravnote a kao pokazatelj koji je najmanje pod utjecajem tjelesne mase kao npr ...

G O R I V O B U D U ] N O S T I

Kolika je tra`nja za na{im proizvodom ukazuje i to {to je investitor iz Velike Britanije, bio zainteresovan da otkupi na{u kompletnu proizvodnju u naredne tri godine, ka`e Minjovi}, dodav{i da se, i pored mnogih prednosti u odnosu na ostale energente, pelet u Srbiji jo{uvek nedovoljno koristi, jer ljudi ...

SISTEM KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA U CRNOJ GORI SYSTEM OF ...

Ovaj model je prihvaćen u Statutu Ev-ropske kompanije (Councel regulation EC, No 2157/2001, čl. 38-51), preporučuju ga odgovarajući dokumenti na nivou Evropske unije (Izvještaj VGE, str. 59), a usvaja ga sve veći broj zemalja u svijetu i u okru enju Crne Gore. 4.3 Nedovoljno finansiranje ...

Gated SPECT perfuzijska scintigrafija miokarda

Myocardial perfusion scintigraphy, although it can be performed only during rest when only the myocardial viability is concerned, most often it is performed as a pro-fosmin) nedovoljno Ëesto radi u manje razvijenim zemlja-ma.