Sputtr.com | Alternative Search Engine

Negatiuri

qveynebis sakredito reitingi (2004 w.)

kvleviTi departamenti 3 Sveicaria AAA stabiluri taivani AA+ negatiuri tailandi BBB-stabiluri tunisi BBB stabiluri TurqeTi B+ stabiluri didi britaneTi AAA stabiluri aSS AAA stabiluri urugvai BBB-stabiluri venesuela B stabiluri

LN-20848 A, AI Aware Oral Insert OTC (GN) Page 1 of 2.ai

Tu xedavT or xazs Tqvens testis zolze e.i. pasuxi aris pozitiuri da saswrafod unda mimarToT eqims konsultaciisaTvis, damatebiTi testirebisa da rCevisaTvis.,,testis zonis,, xazi testis zolze aris Zalian susti,NniSnavs Tu ara, rom Cemi testi sesaZlebelia iyos negatiuri?

Tbilisi_senaki_leseliZis magistraluri saavtomobilo gzis ...

7 mosalodneli negatiuri zemoqmedebebis saxeebi da Sesabamisi Semarbilebeli RonisZiebebi, rac aucilebelia zemoqmedebebis farglebSi moxvedril sociumze miyenebuli zemoqmedebis kompensaciisaTvis, aseve maTi garemosdacviTi pirobebis gasaumjobeseblad. amrigad, garemosdacviTi Sefasebis mizania aRweros samSeneblo ...

Secvales TavianTi cxovreba ukeTesobisken, daiwyes zrunva ...

SeaCereT Tqveni Tavi yovelTvis, rodesac mogivaT negatiuri azrebi sakuTar Tavze. yovelTvis, rodesac Tqven ukmayofilo xarT sakuTari Tavis monacemebiT, Sesaxedao-biT, aiv-statusiT _ riTac gindaT, SeaCereT es azrebi da See-cadeT gaixsenoT Tu ra gamogividaT. uTxariT Tqvens Tavs, rom Tqven xarT kargi da ...

swrafi reagirebis fondi

... fondi (UAF) uzrunvelyofs droul mcire grantebs strategiuli mniSvnelobis mqone RonisZiebebis mxardasaWerad msoflios nebismier adgilze, raTa gamoyenebuli iqnas xelsayreli SemTxvevebi qalTa uflebebis dacvis gasaumjobeseblad. aseTi SemTxvevebi xdeba, rodesac rame moulodneli movlena - pozitiuri an negatiuri ...

garemoze zemoqmedebis Sefasebis angariSi

... momzadda dagegmili saqmianobis garemoze zemoqmedebis Sefasebis winamdebare angariSi. angariSSi Seswavlili da aRwerilia Saorhesis funqcionirebis procesSi garemoze da adamianis janmrTelobaze mosalodneli zemoqmedebis wyaroebi da saxeebi, maTi Tvisobrivi da raodenobrivi daxasiaTeba da gansazRvrulia negatiuri ...

venis fonogram-arqivi

II msoflio omis dros cvilis pozitiuri da liTonis negatiuri firfitebis koleqcia avstriaSi or sxvadasxva adgilas iyo Senaxuli. pozitiuri firfitebis sacavi qalaqis dabombvis dros daingra, gadarCa liTonis negatiuri firfitebi, romlebic safuZvlad daedo amJamindel arqivs. amJamad venis fonogramebis arqivSi ...

mwvave pnevmoniis marTvis gaidlaini

SeniSvna 3. xuT wlamde asakis bavSvebSi pnevmoniis saukeTeso maCvenebelia: æ cxviris nestoebis berva (12 Tvemde asakis bavSvebSi); æ Jangbadis saturacia 94%-ze naklebi; æ taqipnoe; æ gulmkerdis retraqcia (rekomendacia C ) saukeTeso negatiuri mniSvneloba aqvs Semdegi faqtorebis ararsebobas: æ taqipnoe; ...

seqsualoba, orientacia da genderuli rolebi SEXUALITY ...

miuxedavad adamianis uflebaTa sayovelTao deklaraciaSi gacxadebuli principebisa, kacobriobam dRemde ver SeZlo gaTavisuflebuliyo winaswarganwyobebis, fobiebisa da negatiuri stereotipebisagan.

lesbi / gei / bi / trans Jurnali saqarTveloSi LESBIAN / GAY ...

Sesabamisad, cal-ke terminebs xmaroben jgufis sxva wevrebis mimarT negatiuri damokidebulebis aRsaw-erad - lesbifobia, bifobia da transfo-bia. ganasxvaveben institucionalizebul da SeTvisebul homofobias, romelic sakuTari Tavisa da jgufis sxva wevrTa winaaRmdegaa mimarTuli (internalizebuli homofobia, vr- ...