Sputtr.com | Alternative Search Engine

Negativna

ČASOPIS ODSJEKA ZA PSIHOLOGIJU

Taj širi koncept uključuje: 1. zadovoljstvo ivotom, kao kognitivnu komponentu, te 2. pozitivna i 3. negativna čuvstva, kao čuvstvenu komponentu.

UTJECAJ EVALUACIJSKE INFORMACIJE NA PONOVLJENI URADAK U ...

Sudionici kojima je pruûena pozitivna evaluacijska informacija ostvarili su ve*e poboljöanje u*inka u ponovljenom mjerenju nego sudionici kojima je pruûena negativna evaluacijska informacija.

MONITOR ISH

primjer) je star i kompleksan, i obrise te podjele prepoznajemo već u predsokra-tovskoj filozofiji antičke Grčke (temeljna dihotomija physis / thesis , Heraklitova "negativna dijalektika"), preko početaka novovjekovne filozofije (prije svega Des-cartesov kartezijanizam i tzv. kopernikanski obrat ...

Infekcija klamidijom trahomatis serotipa D do K u žena

Malena je, gram-negativna, obligatno intracelularna bakterija, koja najčešće infi cira skvamokolumnarni epitel. Jed-na je od četiri specijesa koji pripada koljenu Chlamydia, poro-dici Chlamydiaceae i redu Chlamydiales.

Uticaj infekcije Helicobacter pylori na pojavu ...

U obe ispiti-vane grupe bolesnika utvrđena je negativna korelacija između Helicobacter pylori infekcije i GERB (Kendal τB =-0,523; p = 0,003).

Tuberculous synovitis of the knee in a 65-year-old man

Tuberkulozni sinovitis predstav-lja va nu diferencijalnu dijagnozu kod bolesnika sa artropa-tijom i faktorima rizika od TB širom sveta u svakom ivot-nom dobu, čak iako je tuberkulinska ko na proba negativna.

KOLPOSKOPIJA, BIOPSIJA I ELEKTROKIRUR[KA EKSCIZIJA ...

Promijenjena podru~ja bila su jod negativna (slika 1.) . Pacijentici smo savjetovali daljnje dijagnosti~ke po-stupke, a biopsija s ekskohleacijom u~injena je drugdje u sije~nju 2009. godine.

SNAGA POTROŠA Č A NAIZMENI Č NE STRUJE

Isto važi i za rad. Ako je snaga prijemnika negativna, on se ponaša kao generator. Kada je snaga generatora negativna, energija se iz mreže dovodi generatoru.

Psihologija u demokraciji Čovjekov psihički svijet i ...

emocionalnih dimenzija ili u terminima dviju širih dimenzija, pozitivna i negativna raspoloženja. Ove dvije dimenzije ličnosti i višefaktorski model strukture raspoloženja upotrijebljen u ovom istraživanju pokazuju

Cilj i zadaci

Negativna i pozitivna povratna sprega. Ritmičnost funkcija. Nervna i humoralna regulacija fizioloških funkcija. Pregled i kategorizacija organskih sistema Funkcijske odlike nervnog sistema.