Sputtr.com | Alternative Search Engine

Nehnute

Daň z nehnuteľností na rok 2012

ZO Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy Farská 7, 949 01 Nitra, I*O: 0034006656, DI*: 2021205769, *. ú*tu: 0805072001/5600 tel./fax: 037 / 7418097, email: rvcnitra@rvcnitra.sk, poradenstvo@rvcnitra.sk web: www.rvcnitra.sk RVC Nitra pre Vás pripravilo seminár: Da* z nehnute*ností na ...

ZNALECKÉ POSUDKY PRE EXEKU * NÉ KONANIE

-1-Ing. Miloslav ILAVSKÝ Znalec z odboru: Stavebníctvo - Poruchy stavieb, Statika, Oce*ovanie nehnute*ností * Martinengova 8, 811 02 Bratislava; ateliér: Lazaretská 13, 811 08 Bratislava */Fax: 02/52927163; *: 02/52932456; 0905618584; e-mail: ilavsky.miloslav@stonline.sk ZNALECKÉ POSUDKY ...

VäEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE O DANI Z NEHNUTE Ľ ...

Vöeobecné záväzné nariadenie obce HORNÁ LEHOTA číslo 1/2010 Vöeobecné záväzné nariadenie obce HORNÁ LEHOTA číslo 1/2010 Obec Horná Lehota v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskoröích predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 2 ...

Reálna de * ba nehnute * nosti

Slovenská technická univerzita v Bratislave Slovenská technická univerzita v Bratislave Stavebná fakulta Ústav súdneho znalectva Vzdelávanie znalcov Klubový štvrtok 02.

NVRH

vŠeobecne zÁvÄznÉ nariadenie obce hurbanova ves Č. 1/2008 o podmienkach urČovania vyberania dane z nehnuteĽnosti . na ÚzemÍ obce hurbanova ves

VÝRO Č - NÁ SPRÁVA Katastrálneho úradu v Nitre o ...

KATASTRÁLNY ÚRAD V NITRE VÝRO ČNÁ SPRÁVA Katastrálneho úradu v Nitre o plnení úloh na úseku katastra nehnute ľností v Nitrianskom kraji

VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku 2 2009

(4) Zda*ovacím obdobím miestnych daní a to dane z nehnute*ností, dane za psa, dane za predajné automaty, dane za nev˝herné a v˝herné hracie prístroje a dane je za kalendárny rok. II. * a s * Miestne dane § 2 Da * z nehnute * ností Da* z nehnute*ností zah**a a/ da* z pozemkov, b/ da* zo ...

Návrh VZN obce o dani z nehnute ľ - b/ rybníky s chovom ...

Návrh VZN obce o dani z nehnute ľnosti na rok 2011 Obec Cige ľ v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Zásady hospodárenia s majetkom obce 2011

(1) Majetok obce tvoria nehnute ľné veci a hnute ľné veci vrátane finan čných prostriedkov, ako aj poh ľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve obce pod ľa zák.

Podmienky získania otp EASY úveru

Podmienky získania otp EASY úveru Parametre úveru: • výška úveru od 700 € a do 45% z hodnoty zakladanej nehnute * nosti • lehota splatnosti od 1 mesiaca do 20 rokov • mo nos* výberu úrokovej sadzby s fixáciou na 1, 3, 5 a 10 rokov Kto mô e v OTP Banke získa * otp EASY ...