Sputtr.com | Alternative Search Engine

Neizvesnih

TERMINOLOSKI RECNIK

Nepredvi|ena obaveza Mogu}a du`nost koja proizlazi iz pro{lih doga|aja i ~ije}e postojanje biti potvr|eno samo doga|anjem ili nedoga|anjem jednog ili vi{e neizvesnih budu}ih doga|aja koji nisu u potpunosti pod kontrolom preduze}a; ili sada{nja du`nost koja proizlazi iz pro{lih doga|aja ali se ne priznaje ...

VaR i upravljanje kreditnim rizikom Gordana Miljanic

verovatno ću gubitka (smanjenje dobitka) nastalu kao rezultat neizvesnih doga ñaja u poslovanju banaka. Da bi se rizik izbegao ili barem doveo u prihvatljive granice,

ODLU Č IVANJE U SITUACIJAMA NEIZVESNOSTI

nastupanja neizvesnih događaja. • Pojedinci teže procenjivanju verovatnoća događaja koji se aktuelno zbivaju, isto kao u situacijama kada oni ili neko drugi treba da proceni prošle doga đaje.

Abstract:

nastalu kao rezultat dejstva neizvesnih događaja u poslovanju banaka. Uprav-ljanje rizikom (risk management) disciplina je novijeg datuma i razvila se iz delat-

UPRAVLJANJE INVESTICIJAMA

Primena Delfi metode u rešavanju neizvesnih investicionih problema ..... 307 LITERATURA ..... 315

Uparavljanje kreditnim rizicima u poslovanju banke

Otuda, za bankarski rizik bi se moglo reći da on predstavlja verovatnoću gubitka (smanjenja dobiti) nastalog kao rezultat dejstva neizvesnih događaja u poslovanju banke. 1 1 Grupa autora: „Poslovne finansije", redaktor: Milorad Ivanišević, Cit.delo, str. 133