Sputtr.com | Alternative Search Engine

Nenin

Për trajtimin tatimor të furnizimeve të liruara në pajtim ...

Bazuar në nenin 9 të Ligjit Nr. 2004/48 mbi Administratën Tatimore dhe Procedurat si i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 03/L-071 mbi ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 2004/48 mbi Administratën Tatimore dhe Procedurat, Drejtori i Përgjithshëm i Administratës Tatimore nxjerr ...

LIGJ Nr.9800, datë 10.9.2007

Neni 8 Në nenin 33 bëhen këto ndryshime: a) në pikën 1 rreshti i parë, pas fjalëve "me vlerë mbi" shtohen fjalët "ose nën"; b) në pikën 2 shkronja "c" riformulohet si më poshtë: "c) kur për arsye të nevojës ekstreme, të shkaktuar nga ngjarje të paparashikueshme nga autoriteti ...

LISTA E PËRKOHËSHME NË PAJTUESHMËRI ME NENIN 64.2 TË ...

lista e pËrkohËshme nË pajtueshmËri me nenin 64.2 tË urdhËresËs administrative 2006/17 nsh nsh. "ballkani" nË suharekË lista e pËrkohËshme e punËtorËve tË cilËt i kanË plotËsuar kushtet pËr marrjen e njË pjese tË tË ardhurave nga shitja prej privatizimit tË n.sh-së ...

LISTA E PËRKOHËSHME NË PAJTUESHMËRI ME NENIN 64.2 TË ...

lista e pËrkohËshme nË pajtueshmËri me nenin 64.2 tË urdhËresËs administrative 2006/17 nsh. “18 nËntori”nË rahovec lista e pËrkohËshme e punËtorËve tË cilËt i kanË plotËsuar kushtet pËr

L I G J Nr.8473, date 14.4.1999

Neni 6 Ne nenin 12 behen keto ndryshime: Ne fillim te pikes 1, pas fjaleve "Perveç rasteve te forcave madhore" shtohen fjalet "plotesisht te dokumentuara_" Pika 2 ndryshohet si vijon: "Drejtori i Pergjithshem, duke bere perjashtim nga rregulli i shprehur ne piken 1, kur rrethanat kerkojne kryerje ...

UNMIK/RREG/2003/25 Gazeta zyrtare

UNMIK/RREG/2003/25 Gazeta zyrtare 6 korrik 2003 152 Lista e korrigjimeve në Kodin e Përkohshëm Penal të Kosovës: prill 2004 Në nenin 51, par. 1, fjala “caktohet” është zëvendësuar me “përfshihet”.

GJYKATA E QARKUT NË PRISHTINË

Në pajtim me nenin 400 (1) KPPK-së, ankesa duhet të bëhet e ditur 8 ditë nga njoftimi i këtij aktgjykimi, në pajtim me nenin 398(1) KPPK-së, ankesa duhet t‟i parashtrohet kësaj gjykate brenda 15 ditëve nga data dorëzimit të kopjes së këtij aktgjykimi palëve.

Nw pajtim me autoritetin qw i wshtw dhwnw me Nenin 17

Rregullën 1 mbi përkufizimin dhe interpretimin, rregullat e përgjithshme Nw pajtim me autoritetin qw i wshtw dhwnw me Nenin 17

Wine Selections

Château Pavie . 2004 : 460 . 1532 : Château Pavie . 2003 : 600 . 1533 : Château Pavie . 1999 : 550 . Pomerol : 0291 . Château Nenin : 2000 . 320 : 0292 . Château Nenin : 1999 220 17

Chateau Nenin 1998 Chateau Nenin 1998 Chateau Nenin 1998 ...

20112011-20112011---12121212----00007777, 2011, 2011, 2011-, 2011---12121212----10 & 201110 & 201110 & 2011-10 & 2011---12121212----16161616 Chateau Nenin 1998 Chateau Nenin 1998 Chateau Nenin 1998 Chateau Nenin 1998 ( (((素質素質素質素質919191;91;;物值;物值物值物值91 ...