Sputtr.com | Alternative Search Engine

Nenin

Neni 4 Neni 13 ndryshohet si më poshtë:

nenin 4, në fund të shkronjës "gj" shtohen fjalët "si dhe të ardhurat nga lojërat e fatit"." Neni 2 Në nenin 9 pika 2, pas fjalëve "të ardhurat nga e drejta e autorit ose pronësia intelektuale"

Astuti, R., Solomon, G. E. A., & Carey, S. (2003) Full text ...

Ka lafa ampela Vezo [Karany] io, nenin'zazamena io, nahita dahalo reñy, natahosty ie, nahazo hevitsy aminy raha hahazo an-droze... de malaky malaky ie

KODI I PËRKOHSHËM I PROCEDURËS PENALE I KOSOVËS∗

UNMIK/RREG/2003/26 Gazeta zyrtare 6 korrik 2003 238 Lista e korrigjimeve në Kodin e Përkohshëm të Procedurës Penale të Kosovës: prill 2004 Në nenin 200, par. 2 fjalët " Sapo policia të njoftohet për veprën penale të dyshuar e cila ndiqet sipas detyrës zyrtare qoftë nëpërmjet ...

Republika e Kosovës Republika Kosovo - Republic of Kosovo

nenin 11, paragrafi 1(një), të rregullores se përmendur është përcaktuar se procedura për zgjedhjen e zëvendësve të Avokatit të Popullit zhvillohet në pajtim me nenin 3 (tre) të kësaj rregulloreje.

RREGULLORET

Masat e referuara në nenin 1 janë të paraqitura në Aneks. Neni 3 Hyrja në fuqi Kjo Rregullore hyn në fuqi dhe të zbatohet nga dita e 20-të pas botimit në Gazetën Zyrtare të Bashkimit Evropian.

Konventa europiane për parandalimin e torturës dhe ...

13 Aneks Privilegje dhe imunitete (neni 16) 1 Për qëllimet e këtij aneksi, referencat ndaj anëtarëve të Komitetit përfshijnë ekspertët e cituar në nenin 7, paragrafi 2. 2 Anëtarët e Komitetit gëzojnë, gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre si dhe gjatë udhëtimeve të bëra gjatë ...

KOSOVO ENERGY CORPORATION KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS

Neni 3 Shprehja shfrytëzim i paautorizuar i energjisë elektrike do të ketë kuptimin sipas definimeve të cekura në Nenin 5 të Rregulles për Shkyçjen dhe Rikyçjen e konsumatorëve në sektorin e energjisë .

LIGJ Nr.10 137, datë 11.5.2009

nenin 31, pas pikës 1 shtohet pika 1/1 me këtë përmbajtje: "1/1 Administrimi i lagunave dhe i zonave të tjera, sipas pikës 1 të këtij neni, përfshihet në kategorinë III.5, të shtojcës së ligjit për licencat dhe trajtohet sipas dispozitave më poshtë këtij neni dhe të neneve në ...

GJYKATA E QARKUT NË PRISHTINË NË EMËR TË POPULLIT ...

Në përputhje me nenin 400 (1) të KPPK-së, një ankesë mund të bëhet e ditur brenda 8 ditëve nga shpallja e këtij vendimi dhe në përputhje me nenin 398(1) të KPPK-së, ankesa duhet të dorëzohet në këtë Gjykatë brenda 15 ditësh nga data që kopja e aktgjykimit i është dorëzuar ...

REPUBLIKA E SHQIPERISE

Kjo sepse nuk ekzistojnë më "Inspektorate të Ulta". É Në nenin 24 "Përpunimi paraprak", në nenin 26 "Detyrimi për të dhënat" dhe në nenin 27 "Korrigjimi i gabimeve në deklarim" të Ligjit Nr.9049, datë 10.4.2003, duhet të shfuqizohen fjalët "dhe ai i ulët", për të njëjtën arsye ...