Sputtr.com | Alternative Search Engine

Nenin

STATUTI I K.U.R”Hidrodrini” - , Sh. A - Pejë NENI I ...

STATUTI I K.U.R”Hidrodrini”, Sh. A - Pejë NENI I DEFINICIONET DHE INTERPRETIMI 1. Definicionet në këtë Statut: “Mbledhje e Përgjithshme Vjetore” ka kuptimin e dhënë në nenin II(3);

K O N K U R S

Republika e Kosovës / Republika Kosovo / Republic of Kosovo Prokurori i Shtetit / Dr avni Tu ilac / State Prosecutor Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit / Kancelarija Glavnog Drzavnog Tuzioca / Office of the Chief State Prosecutor Në përputhje me nenin 14.1.

MEMORANDUM MIREKUPTIMI

Ky Memorandum do te aplikoje procedurat qe - ne perputhje me nenin 12 te Protokollit te Kiotos - thjeshtesojne zhvillimin dhe zbatimin e aktiviteteve te projekteve per reduktimin e shkarkimeve te gazeve serre ne Shqiperi dhe transferimit ne Republiken e Italise te pjeses se miratuar te Reduktimeve te ...

RREGULLORJA E PUNiiS

13'3 Procesverbali nenshkruhet nga Kryetari dhe procesmbajtesi. 13'4 Me vendim te Keshillit lejohet qasja n€ procesverbal, nj€ personi i cili provon se ka nj€ interes t€ vegante ne procesverbal, ne perjashtim te rasteve te parapara me nenin 13.6 13'5 N€ qoft€ se krijohen kushtet, takimet e Keshillit incizohen duke p ...

Bazuar në nenin 4 pika 5 e Statutit të shkollës fillore ...

SHKOLLA "MILENIUMI I TRETË" Këshilli Drejtues në mbledhjen e mbajtur më 29 mars 2005 aprovoi këtë RREGULLORE PËR REGJIMIN SHTËPIAK NXËNËSIT E SHKOLLËS "MILENIUMI I TRETË" KANË TË DREJTAT DHE PËRGJEGJËSITË E TYRE MBAJE NË MEND: Ti ke të drejtë - të trajtohesh me respekt dhe ...

Amendamente te Kodit Penal te Republikes se Shqiperise

nenin 297, fjalët “dhe kur kjo organizohet për qëllim fitimi, dënohet me burgim deri në 10 vjet” hiqen. Neni 9 Neni 298 ndryshohet si më poshtë:

Ligj nr. 9235, datë 29.07.2004 Për kthimin dhe kompensimin ...

Pas hyrjes në fuqi të këtij ligji , institucionet shtetërore nuk u lejohet të japin me qira, emfiteozë, koncesion apo përdorim objektet shtetërore të ndërtuara mbi troje private, përveç rasteve kur kontratat i shërbejnë realizimit të interesave publikë, të përcaktuar në nenin 7/1 të ...

Udhëzimi i Përkohshëm I_03_2006 mbi Parimet e Llogaritjes ...

8 Neni 15 Përcaktimi dhe Alokimi i të Ardhurave të Lejuara 15.1 Të ardhurat e lejuara siç përcaktohet në Nenin 12.1, do të jenë bazë për llogaritjen e tarifave dhe çmimeve të ngrohjes. 15.2 Duke marrë për bazë karakteristikat e komponenteve përbërës, të ardhurat e lejuara do të ...

IZVoR humanizma,

... organizacijamaPokretugoranaivolonterskomcentru Vojvodine (PGVCV), Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji (EHO) i Novosadskom humanitarnom centru (NSHC), kojesunam, pružajućipodrškuiohrabrenje, omogućiledabudemo Melanija Kološnjai Nenin, koordinatorkagrupe Srđan Nikolić (PGVCV) Tatjana Lazor (EHO) Ivana ...

“Hulumtimi dhe monitorimi i zbatimit të ligjit mbi ...

Në veçanti, projekti synon të adresojë nenin 3 të këtij ligji që merret me "Institucionet dhe organeve drejtuese", në lidhje me nenin 13 "Punësimi"