Sputtr.com | Alternative Search Engine

Nenit

I-864, Affidavit of Support Under Section 213A of the Act

I-864, Affidavit of Support Under Section 213A of the Act Form I-864 Instructions (09/19/11) Y Instructions The following immigrants are required by law to submit Form I-864 completed by the petitioner to obtain an immigrant visa overseas or to adjust status to that of a lawful permanent ...

First case of highly drug -resistantTBfoundin US

By MAR GIE MASONAND MARTHA MENDOZA The AssociatedPress Sunday, December 27,2009; 8: 14 AM LANTANA, Fla. --Itstartedwitha cough, anautumnhackthatrefusedtogo away.

Në mbeshtetje të nenit 102, pika 4 të Kushtetutës së ...

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve Legjislacioni Tatimor – Udhezim Nr.17 date 13.05.2008 “Per Tatimin mbi Vleren e Shtuar” ----- UDHËZIM

How Do I Prepare My Bid Documents

... not to visit the Data Room • agrees if it is the wining bidder to enter into the Sale Agreement substantially in the form and content of the model Sale Agreement provided with the Bid Documents Albanian Version Ofertuesi (i emëruar më lartë) me dorëzimin e kësaj oferte: • konfirmon se sipas Nenit ...

R R E G U L L O R E - Në bazë të nenit 35, alinea 6 të ...

Në bazë të nenit 35, alinea 6 të Statutit të FBK,Bordi i Shoqatës së Gjyqtarëve të Federatës së Basketbollit të Kosovës në mbledhjen e mbajtur me datën_____, bie këtë:

Për trajtimin tatimor të furnizimeve të liruara në pajtim ...

nënparagrafin 3.1 të Nenit 33 të Ligjit mbi TVSH-në kur furnizohen drejtpërdrejtë nga KE dhe lirimet në import në pajtim me nënparagrafin 2.1 të Nenit 30 të Ligjit mbi TVSH-në kur financohen

Në mbështetje të ne nit 102, pika 4 të ...

Ne kuptim te nenit 11 te Ligjit "Per tatimin mbi te ardhurat", me termin "fitim kapital i realizuar" kuptohet diferenca ndermjet vlerës ne shitje dhe vlerës ne blerje të pasurisë ndertese apo toke.

VENDIM Rreth RAPODJELI Fondi Në bazë të PUBLIKE Konkurse ...

Në pajtim me nenin 6, nënparagrafi 3 i vendimit mbi themelimin e Fondit për pakicat ( "Gazeta Zyrtare e Malit të Zi, nr 13/08) dhe nenit 18, nënparagrafi 3 i Statutit të Fondit për pakica, Bordit Drejtues të Fondit për pakicat në mbledhjen e mbajtur 25.11.2009.godine , solli

58/00 dhe 44/02) dhe nenit 24 dhe 26 nga Ligji për arsim ...

58/00 dhe 44/02) dhe nenit 24 dhe 26 nga Ligji për arsim fillor (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 240/03, 42/03, 63/04, 82/04, 55/05, 81/05, 113/05, 35/06, 70/06 dhe 51/07) ministri i arsimit dhe shkencës solli program mësimor

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

Në mbështetje të nenit 102 pika 4 të Kushtetutës, ligjit nr. 9863 date 28.01.2008 "Për Ushqimin", nenit 76 te ligjit Nr.9590,dt 27.07.2006 "Per ratifikimin e Marreveshjes se Stabilizim Asociimit ndermjet Republikes se Shqiperise dhe komuniteteve Europiane e shteteve te tyre anetare" dhe V.K ...