Sputtr.com | Alternative Search Engine

Nenshkrimi

SHQIPËRIA DHE BASHKIMI EUROPIAN

Nënshkrimi i Marrëveshjes së Stabilizim-Asocimit gjithashtu krijon mundësinë e marrjes së burimeve financiare prej fondeve të ndryshme strukturore, po ashtu ndihmë për ndërtimin e kapaciteteve institucionale, zhvillimin rajonal dhe pjesëmarrjen në mjaft projekte të BE-së, si p.sh ...

System User Procedures Manual

Volume II - Annex Procedures Manual - Month End Close May 2007 Page 23 Të plotësohet nga administratori i bazës së të dhënave, të plotësohet deri në datën 1 deri në orën 8 pasdite: E kontrolloi: E autorizoi: Emri: Jeton Beqiri Emri: Lulzim Ismajli Data: Data: Nënshkrimi Nënshkrimi Lista e ...

Sondazhi i UPU: Shërbimi postar i sheh shërbimet dixhitale ...

e perjavshme informative tel: + 355 (4) 223 108 / 256 910 fax: + 355 (4) 232 133 / 259 770 nr. 4 (203) 28 janar 2012 botues: posta shqiptare sh.a

ALBANIAN PATENTS AND TRADEMARKS OFFICE - CONTENTS

Nenshkrimi ………………………… Data……………………………….. Vula ose vertetimi nga noteri ALBANIA FOR A SINGLE PATENT,

Application for Schengen Visa

Nënshkrimi Kategoria e klientit: Vendor Ndërkombëtar Shteti: ……………………. Pjesë e marrëveshjes Të specifikohet …………………….……… Kohëz gj at j a TC OUT TC IN Nr. i kas.

Kosova në CEFTA: Të jesh apo të mos jesh?

Braktisja e CEFTA-s dhe nënshkrimi i marrëveshjeve bilaterale me shtetet veç e veç. Statistikat tregojnë së Kosova nuk ka përfituar nga CEFTA ashtu siç është pritur në fillim.

“RELATIVIZMI” I LIRISË SË PROFESIONEVE TË LIRA NË ...

datë 14.02.2005, si veprim juridik që vjen në kundërshtim me ligjin, për shkak se nënshkrimi tek rekuizita « Dhënësja e pëlqimit I. Xh », në kontratën e shitjes., bazuar edhe në ekzaminimin e kryer nga eksperti, nuk është shkruar nga shtetasja I. Xh.

Përkthim jozyrtar i bërë nga Qendra Shqiptare për të ...

Nënshkrimi, vula dhe pulla në vërtetim përjashtohen nga çdo lloj vërtetimi i mëtejshëm. Neni 6 Mbështetur në paragrafin e parë të nenit 3, çdo shtet kontraktues do të përcaktojë, duke iu referuar funksionit të tyre zyrtar, autoritetet kompetente për lëshimin e vërtetimit të ...

XML nnshkrimet digjitale

XML nënshkrimet digjitale Dr. techn. Blerim REXHA blerim.rexha@cse-ks. com 1 Hyrje e X tended M arkup L angugage (XML) nënshkrimi digjital është rekomandim nga W orld W ide W eb C onsortium (W3C) që definon XML sintaksën për nënshkrimet digjitale.

Interim Alternative Education Setting

Vendosja arsimore alernative e përkohshme është_____ Data e fillimit_____ Personi përgjegjës _____ Nënshkrimi i prindit * Unë jam dakort me vendimin e vendndodhjes.