Sputtr.com | Alternative Search Engine

Nepredstavuje

BLAST FURNACE SLAG, PROCESSING AND UTILIZATION

Táto skupina odpadov nepredstavuje veľké riziko pre ûivotné prostredie svojim chemick˝m zloûením, je vöak problematická najmä svojim veľk˝m v˝skytom.

State aid — Slovak Republic — State aid C 5/10 (ex NN 48 ...

(57) Zdá sa, e pokiaľ ide o tento konkrétny prípad, článok 93 ZFEÚ nie je relevantný, keď e účelom opatrenia sa nezdá byť plnenie potrieb koordinácie dopravy, a toto opatrenie nepredstavuje ani náhradu za výkon určitých záväzkov, ktoré so sebou prináša verejná slu ba.

Tax & Legal news

Podľa*ESD*samotná*voľba*finančného* prenájmu*nepredstavuje*daňové*zvýhodnenie* a nepredstavuje*zneužitie*práva.*O zneužitie* by*však*išlo,*keby*zmluvné*podmienky*leasingu* boli*v rozpore*s hospodárskou*realitou.*Tu* mal*ESD*na mysli*najmä*výšku*nájomného.*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1211/2010 ...

(2) Vízová povinnosť pre občanov Taiwanu u nie je opod­ statnená, keď e toto územie v súlade s kritériami stano­ venými v odôvodnení 5 nariadenia (ES) č. 539/2001 nepredstavuje iadne riziko nelegálneho prisťahovalectva ani hrozbu pre verejný poriadok Únie a vzhľadom na vonkajšie ...

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH

Použití výrobku u zdravých osob deklarovaným zpusobem nepredstavuje riziko dráždení, senzibi1izace ani jiných toxikologicky nežádoucích úcinku.

7 dôvodov prečo Ľudová strana Naše Slovensko odmieta ...

štátu, pokiaľ ho tento sám nenapadol a nepredstavuje ani priamu hrozbu. Za posledných 30 rokov Líbya neviedla žiadnu vojnu ani vojensky neohrozovala iný štát, čo sa nedá

www.aquatec.sk

Kvalitná čistiareň teda nepredstavuje len zlepšenie životného prostredia, ale aj úsporu finančných prostriedkov. Veď snáď nejestvuje krajšie ráno, ako keď si môžete vychutnať šálku kávy s milovanou osobou na terase vlastného domu a obklopuje Vás pritom vôňa jarnej prírody.

ABBYY® PDF Transformer

Tato skutočnosť nepredstavuje nijaký záväzok pre spoločnosť ABBYY. Software uvedený v tomto dokumente je dodávaný v súlade s licenčnou zmluvou.

Čl. I Úvodné ustanovenia

... výnimkou činností upravených osobitnými predpismi, 5) nad ktorými vykonávajú dozor profesijné komory alebo iné orgány štátnej správy, ako sú uvedené v § 19, j) bezpečnou službou služba, ktorá za bežných alebo rozumne predvídateľných podmienok poskytovania nepredstavuje ...

Copyright

nepredstavuje žiadnu záruku, vyjadrenú alebo predpokladanú. Pozorne si prečítajte bezpečnostné informácie, aby sa zaistilo správne a bezpe čné používanie mobilného telefónu.