Sputtr.com | Alternative Search Engine

Nerek

Miejsce wtÛrnych glomerulopatii poúrÛd przewlek‡ych ...

[W:] Rutkowski B., Czekalski S.: Rozpoznawanie i leczenie chorÛb nerek- wytyczne, 0,15 1,81 1,17 1,28 0,42 1,21 0 1 2 Toczeæ uk‡adowy ZespÛ‡ Wegenera Inne k o la g enoz y Szpic z a k mnog i Sk r obiawica HUS % Rycina 6 WtÛrne glomerulopatie jako przyczyna schy‡kowej niewydolnoúci nerek w Polsce w 2005 r.

Upośledzona filtracja kłębuszkowa jako marker przewlekłej ...

Upośledzona filtracja kłębuszkowa jako marker przewlekłej choroby nerek u chorych na nadciśnienie tętnicze 487 Diminished glomerular filtration rate as a marker of chronic kidney disease in hypertensive patients Grabysa R. 1, Cholewa M. 2 1 Military Hospital in Olsztyn, Ward of Internal ...

Laboratoryjne wskaźniki ostrego uszkodzenia nerek oznaczane ...

72 Forum Nefrologiczne 2010, tom 3, nr 2 i śmiertelności, dla której ciągle poszukuje się skutecznej interwencji terapeutycznej. Częs tość występowania AKI waha się od 5% u pac jentów szpitalnych do 30-50% u pacjentów z oddziałów intensywnej pomocy medycznej.

ZABURZENIA GOSPODARKI LIPIDOWEJ U DZIECI CHORYCH NA PRZEWLEK ...

46 przegl¥dpediatryczny 2004, vol 34, no 1 zaburzenia gospodarki lipidowej u dzieci chorych na przewlek£¥ niewydolnoŒÆ nerek leczonych zachowawczo lipid metabolism disturbances in children with chronic renal failure treated conservatively 2004, vol 34, no 1, 46-51 praca oryginalna anna ...

Zwapnienia w p‡ucach u pacjentÛw ze schy‡kow ...

WúrÛd przyczyn zwapnieæ metastatycznych najczŒstsz„ jest schy‡kowa niewydolnoúÊ nerek, a zwapnienia w p‡ucach dotycz„ ponad po‡owy pacjentÛw hemodializo-wanych.

Stan układu sercowo-naczyniowego u pacjentów w różnych ...

Stan układu sercowo-naczyniowego u pacjentów w różnych stadiach przewlekłej choroby nerek 125 Cardiovascular system in patients in different stages

ANGIOMYO LIPOMAS, RENAL MANIFESTATION OF TUBEROUS SCLEROSIS ...

Podsumowanie : Autorzy chcieli podkreślić rzadkie występowanie stwardnienia guzowatego oraz skojarzonego z nim angiomyolipoma nerek u dzieci, możliwość długiego zachowania prawidłowej czynności nerek pomimo nasilonych zmian patalogicznych, konieczność okresowego wykonywa-nia badań obrazowych ...

Praca Oryginalna

nerek i okre! lenie stanu anemii na wczesnym etapie normalizacji funkcji nerek u pacjentów po przeszczepie nerki Streszczenie Wstęp. W związku z systematycznym wzrostem liczby pa-cjentów z rozpoznaniem przewlekłej choroby nerek (PChN), wzrasta liczba potencjalnych kandydatów do leczenia nerko- ...

Vitamin D and Bone Remodeling

Wraz zupośledzeniem czynności nerek niedobór witaminy D 3 skutkuje zaburzeniami gospodarki wapniowo− −fosforanowej, doprowadzając do zmian wstrukturze kostnej ( Adv Clin Exp Med 2008, 17, 2, 141-146 ). Słowa kluczowe: metabolity, witamina D 3, dzieci, przewlekła choroba nerek, densytometria.

WP£YW NASILENIA ZMIAN POZAPALNYCH W NEFROPATII REFLUKSOWEJ ...

114 PRZEGL¥DPEDIATRYCZNY 2004, VOL 34, NO 2 Streszczenie: Celem pracy by³a ocena parametrów 24-godzinnego ambulatoryjnego pomiaru ciœnienia têtniczego (ABPM) u dzieci z nefropati¹ refluksow¹ w zale¿noœci od nasilenia zmian pozapalnych w badaniu scyntygra-ficznym nerek.