Sputtr.com | Alternative Search Engine

Neurologije

AKTUELNI PROBLEMI CURRENT TOPICS - ATEROSKLEROZA I FAKTORI ...

Rafajlovski et al: Ateroskleroza i faktori rizika A AK KT TU UE EL LN NO OS ST TI I I IZ Z N NE EU UR RO OL LO OG GI IJ JE E, , P PS SI IH HI IJ JA AT TR RI IJ JE E I I G GR RA AN NI IČ ČN NI IH H P PO OD DR RU UČ ČJ JA A, , G Go od d. .

Predikcija ishoda hirurškog lečenja epilepsije

Kelemen A et al: Predikcija ishoda hirurškog lečenja epilepsije AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA, God. XIII, Br. 3-4, 2005 AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA, God.

TRANSKRANIJALNI DOPLER NALAZ U ARTERIJI CEREBRI MEDIJI I ...

Salević Obradović J, Slankamenac P: TCD nalaz u ACM i kliničko stanje pacijenata sa visokostepenom stenozom… AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA, God.

PERIFERNA NEUROPATIJA KOD BOLESNIKA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM

aktuelnosti iz neurologije, psihijatrije i graniČnih podruČja, god. xv, br. 3-4, 2007 aktuelnosti iz neurologije, psihijatrije i graniČnih podruČja, god.

SMJERNICE ZA LIJEČENJE PRIMARNIH GLAVOBOLJA ZASNOVANE NA ...

PREVENCIJA TENZIJSKE GLAVOBOLJE TOPIRAMATOM ANKA ALEKSIĆ-SHIHABI, GORDANA LOJEN 1 i VLASTA VUKOVIĆ 2 Odjel neurologije, Opća bolnica Šibensko-kninske upanije, Šibenik, 1 Odjel neurologije, Opća bolnica »Dr. Josip Benčević«, Slavonski Brod i 2 Klinika za neurologiju, Referalni centar za ...

Druga obavijest

Urgentna neurologija / Urgent neurology Boško Barac (Zagreb, Hrvatska) Razvoj koncepta intenzivne neurologije u svijetu i regiji Development of the concept of intensive neurology in the world and the region Ranko Raičević (Beograd, S i CG) EKG promjene kod bolesnika sa ishemijskom bolešću mozga EKG ...

IME I PREZIME:

... fakultet Univerziteta u Tuzli MAGISTARSKI: 20.12.1999.g., Tuzla, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli DOKTORAT: 24.02.2006.g., Tuzla, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli NAZIV INSTITUCIJE SADAŠNJEG ZAPOSLENJA: Univerzitetski klinički centar Tuzla, Klinika za neurologiju, Šef odjela Opšte neurologije ...

Board of Editors

U direktn n noj je pre e episci sa vel l l l l i ik i i anima n neurologije i psihijatrije onog do o oba: Wa a rtenberg, Co Co Co Co o ssa, Heu eu eu u e yer, Bersot, t, vlj v lj lj uj j uj e e e e originalne ra- a- a-ija i ja i ja ja ja boja", zatim radove o optičkim h h h h alucinacijama kod bolesn n n sn ...

Značaj kombinovane primene testova u serumu i likvoru kod ...

U takvom stanju bolesnik je, na insistiranje rodbine, izveden sa Odeljenja neurologije. Diskusija Tercijarni sifilis se razvija kod 8-40% nelečenih boles-nika 1.

SPISAK STUDENATA IZ PLAVA I GUSINJA U SAD I EVROPI

... CC-Business Management Vucetović Lamina- St.Johns University - Business Management Vukelj Sultana - Iona College PLAVSKO-GUSINJSKI Studenti u Evropi Bajrović Nisera - Slovenija-Univerza v Ljubljani-Specialist Interne Medicine Bajrović Fajko - Slovenija-Univerza v Ljubljani - Spcializant Neurologije ...