Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ngize

Have You Heard of the Four Spiritual Laws?

(Johane 3:16) IPULANI KANKULUNKULU [UKristu wathi] "Ngize ukuba babe-nokuphila, babe-nakho kuchichime" (Johane 10:10). Kungani iningi labantu lingayazi le mpilo echichimayo?

IBHA YIBHILI - ELINGCWELE Trinitarian Bible Society - 7 April ...

34 Lingacabangi ukuthi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni; angizanga ukuletha ukuthula, kodwa inkemba. 35 Ngoba ngize ukwehlukanisa umuntu loyise, lendodakazi

UKUCWANINGWA KWAMANDLA ENCAZELO YEGAMA NEMIPHUMELA YAWO ...

iii AMAZWI OKUBONGA Ngifisa ukuqala ngokubonga ongabonwayo, uMvelinqangi, okunguye ongisingathe ngamandla aKhe ukuba ngize ngikwazi ukuphumelelisa isifiso sami sokubhala lolu cwaningo.

INKURU ZIBABAJE ZUMVIRIJWE I MAKAMBA

Turagiye turadwebera gose ngize ntya nza mbona ng'abo. Aho nokwirutse nca ngwa ku gihongo c'amabuye, hamwe ukamenga n'amatafari. Nza numva ngo guma aho nyene.

RICHMAN THULANI BLOSE - UKUBALULEKA KWENHLANZEKO EKUPHATHWENI ...

abangiphe Iona ukuze ngikwazi ukuqhuba lolu cwaningo ngize ngiluphethe. Ngithi kinina, enikwenze kimi nikwenze nakwabanye. (To National Research Foundation I wish to puton record my sincere

UMHLAHLANDLELA WOKUFUNDISA NOKUBHALA - ISIZULU - ULIMI ...

Kuzomele sihlele maduze nje ngiphinde ngize lapho. Phela ngayithanda le ya ntombi yakwaNxumalo. Pho yinhle yini madoda! Sengathi ngiyayibona lapho seyihleka kuthi faca izihlathi.

lungelo mbatha - poems -

Ngize ngifike lapho ukhona Induduzo yimicabango yoku khumbula Ithemba alibulali kush' abadala Ngokwe nkumbulo: Aw! ngaze ngafa m'na ka baba! Ngibuza kulo iTafula nakuyo iFuji, ngithi

DEBATES AND PROCEEDINGS OF THE THIRD KWAZULU-NATAL PROVINCIAL ...

[KUSHAYWA IZANDLA] Ngimethula ngoba sekunguyena owokugcina okhona owayegane Isilo nowangikhulisayo ukuze ngibekhona ngize ngibe ngaka kulesisigaba engikuso.

UKUXHUMANA NABANYE - 1 kaJohane 1:3; 1 kaPetru

UPetro wasephendula, ethi kuye, 'Nkosi, uma kunguwe,yisho ukuba ngize kuwe phezu kwamanzi.' Wayesethi, 'woza.' Wehla-ke uPetro emkhunjini, wahamba phezu kwamanzi, weza kuJesu.

AMAHUBO

Njengoba ekwesokunene sami, angiyikuzanyazanyiswa. 9 Ngakho-ke inhliziyo yami iyathokoza lolimi lwami luyajabula; lomzimba wami uzaphumula uvikelekile, 10 ngokuba kawuzukungidela ngize ngiye engcwabeni, njalo kawuyikuyekela Ongcwele wakho abone ukubola. 11 Usungazisile indlela yempilo; ...